Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Opis inwestycji 2022 r.

Rok 2022 w Mieście i Gminie Skępe stoi pod znakiem inwestycji. Realizowane są różnorakie przedsięwzięcia mające na celu podniesienie standardu życia lokalnej społeczności.

Duży nacisk kładziony jest na infrastrukturę drogową i okołodrogową. Niedawno zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Spółdzielczej. W ramach zadania na odcinku 1,094 km wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 4,5 m do 5,7 m na uprzednio wykonanej podbudowie. Wybudowano również chodniki z kostki betonowej szerokości od 1,25 m do 2 m, a także zjazdy oraz pobocza. Ciąg uliczny zyskał odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wyniósł 2,8 mln zł. Niedługo również zakończą się prace związane z przebudową ulicy Płockiej na odcinku 429 m. Przedsięwzięcie polega na gruntownej przebudowie nawierzchni drogi poprzez położenie nowych warstw bitumicznych, jak również przełożeniu istniejącego i budowie nowych fragmentów chodnika. Koszt tego zadania to prawie 950 tys. zł. Wykonano również prace budowlane związane z modernizacją chodnika przy ulicy Dworcowej na długości 360 m, dzięki czemu ten ciąg komunikacji pieszej zyskał równą i bezpieczną dla użytkowników nawierzchnię. Koszt tego zadania wyniósł prawie 200 tys. zł. Inną inwestycją drogową jest przebudowa dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska. W wyniku realizacji inwestycji nawierzchnię z kostki brukowej zyskały ciągi pieszo-komunikacyjne i piesze o łącznej długości ponad 0,5 km. Wartość tej inwestycji zamknie się w kwocie ok. 400 tys. zł. Również niedługo rozpoczną się prace związane z przebudową drogi Żagno-Pokrzywnik. W pierwszym etapie przewidzianym do realizacji na ten rok planowane jest wykonanie podbudowy z gruzu kruszonego i zagęszczenie go żwirem tak aby przed wykonaniem warstwy asfaltowej możliwe było bezproblemowe poruszanie się tą drogą. Docelowo szerokość jezdni wynosić będzie 4 m, zaś poboczy po 0,5 m z każdej strony. Wysokość wydatków w bieżącym roku wyniesie ok 200 tys. zł. Skoro już mowa o planach to należy dodać, że niedługo rozpoczną się również prace związane z przebudową ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe. Docelowo nawierzchnię z kostki brukowej zyskają drogi na długości 1,81 km. Planowana jest również budowa chodników o łącznej długości prawie 1 km. Częścią prac budowlanych będzie również wykonanie kanalizacji deszczowej. Koszt zadania, który zakończy się w 2024 roku wyniesie ponad 5,5 mln zł. Innym ogromnym przedsięwzięciem w zakresie drogownictwa, którego realizacja również zakończy się w 2024 roku jest przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe (ulice Dobrzyńska, Rynek, Przemysłowa i Spółdzielcza), Łąkie (ulica Centralna), Józefkowo (ulice Rynek i Krótka), Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorze i Moczadła. Niebawem zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie realizatora robót budowlanych, zaś ich koszt to kwota co najmniej 5,5 mln zł. Jednocześnie trwają prace projektowe dla kolejnych ulic i dróg, tak aby w momencie gdy pojawi się sposobność możliwe było jak najszybsze rozpoczęcie realizacji kolejnych inwestycji drogowych.

Innym obszarem, w który inwestowane są ogromne środki jest gospodarka wodno-ściekowa. Po inwestycjach związanych z budową stacji uzdatniania wody w Skępem oraz modernizacją podobnego obiektu w Wólce przystąpiono do budowy sieci wodociągowej, tak aby jak największej części mieszkańców zapewnić dostęp do bieżącej wody. W chwili obecnej realizowane są aż trzy inwestycje tego typu. Niebawem zakończy się przedsięwzięcia polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska. W wyniku jego realizacji powstanie ok. 15 km sieci, dzięki czemu planowane jest podłączenie lub stworzenie warunków podłączenia do sieci dla 92 posesji i nieruchomości. Budowa realizowana jest na terenach silnie się urbanizujących, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do bezpośredniego rozwoju tych części gminy oraz zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości wody obecnym i przyszłym mieszkańcom. Koszt budowy wyniesie około 1,5 mln zł. Kolejna inwestycja, która zostanie zakończona już na początku przyszłego roku polega na budowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka. W wyniku realizacji zadania powstanie około 7 km sieci i 185 szt. przyłączy obiektowych, zaś jego koszt to około 900 tys. zł. Ostatnia, a zarazem największa inwestycja, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 roku polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami od sieci głównej do studni wodomierzowej o łącznej długości prawie 35 km wraz z około 380 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja jest realizowana w szeregu miejscowości gminy, które do tej pory nie zostały w pełni zwodociągowane, zaś ich mieszkańcy nie otrzymali możliwości dostępu do bieżącej wody spełniającej wszystkie standardy, co jest wynikiem przede wszystkim rozdrobnionej sieci osadniczej na terenie gminy. Koszt przedsięwzięcia to prawie 4,5 mln zł. Podjęto również prace związane z kolejnymi etapami budowy sieci kanalizacyjnej. Tym razem sieć budowana jest w miejscowościach Skępe i Wioska, które tworzą aglomerację wodno-ściekową naszej gminy. W ramach zadania wybudowane zostanie 5,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz około 160 szt. przyłączy obiektowych. Koszt tego zadania, które zakończy się w przyszłym roku wyniesie ok. 5,5 mln zł.

Jednakże działania inwestycyjne samorządu są znacznie szersze. W bieżącym roku dokonano również modernizacji istniejącego pomostu kąpielowo – wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem. Pracami remontowymi objęto wszystkie elementy drewniane wymagające wymiany lub renowacji. Działanie to jest uzupełnieniem innych inwestycji prowadzonych wcześniej w ternie plaży miejskiej, a mianowicie budowy ścieżki pieszo – rowerowej oraz budowy oświetlenia. Koszt modernizacji wyniósł 250 tys. zł. Trwają również prace związane z rozbudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w Wiosce. Zadanie polega na gruntownej modernizacji istniejącej strażnicy, która będzie służyła nie tylko druhom miejscowej jednostki, ale wszystkim mieszkańcom, zarówno miejscowości jak i gminy. Budynek zostanie nadbudowany, dzięki czemu dostępność powierzchni ulegnie zwiększeniu. Powstaną takie pomieszczenia jak kafejka internetowa, sala konferencyjna, pomieszczenia dla koła aktywnych kobiet i sala edukacji ekologicznej. Koszt tego zadania to ok. 2,2 mln zł. Kolejną bardzo dużą inwestycją jest budowa nowej siedziby dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która jest realizowana na ulicy Dworcowej w Skępem. Jest to bardzo istotna inwestycja, gdyż społeczeństwo się starzeje, a tym samym przybywa osób potrzebujących wsparcia. Dlatego też należy przygotować takie warunki aby odpowiadały potrzebom osób korzystających z usług jednostki, jak również były odpowiednie dla pracowników. Obecna siedziba znajdująca się na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem nie spełnia żadnego z przedstawionych warunków. Koszt zadania, którego realizacja powinna się zakończyć w bieżącym roku wniesienie około 2,7 mln zł. Samorząd planuje również podjąć działania w zakresie rewitalizacji. Przedsięwzięciem typowo rewitalizacyjnym będzie zagospodarowanie przestrzeni parkowej w miejscowości Wioska. Zamierzenia inwestycyjne są szerokie jednakże ostateczny zakres zadania zostanie dostoswany do możliwości finansowych. W tym etapie planowane jest wydatkowanie kwoty 3 mln zł, a okres realizacji zakończy się w 2025 roku.

Skala prowadzonych i planowanych inwestycji jest ogromna, gdyż łączny koszt przedstawionych powyżej zadań to prawie 36 mln zł. I nie są to wszystkie zadania realizowane bądź planowane do realizacji. Wystarczy zapoznać się z budżetem Miasta i Gminy Skępe oraz stanowiącą jego część Wieloletnią Prognozą Finansową. Oczywiście wydatkowanie tak ogromnej kwoty, szczególnie w obecnych czasach, bez wsparcia zewnętrznego byłoby bardzo trudne. Jednakże również pod tym względem działania naszego samorządu są bardzo skuteczne. Dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł (m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Budowy Dróg) wyniosło ponad 27 mln to tylko w przypadku inwestycji powyżej opisanych. Skuteczność tą potwierdza ranking miesięcznika „Wspólnota”, według którego nasza gmina zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem pozyskanych środków unijnych na 1 mieszkańca.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Wróć

Przejdź do początku strony