Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Skępe, 05 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

 1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2
  (II piętro, pokój nr 18) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
 2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
 3. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;
 4. elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;
 5. ustnej,– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu
 6. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 05.01.2021 r. do 25.01.2021 r. (włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – http://bip.skepe.pl oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

BURMISTRZ

Piotr Wojciechowski

 

Wywieszono dnia: 5 stycznia 2022 r.                  

Zdjęto dnia ……………………………………

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej informacji www.gov.pl

500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
 • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Więcej informacji www.zus.pl

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Kto otrzyma świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką dziecka,
 • jesteś ojcem dziecka,
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

Więcej informacji www.zus.pl

Życzenia świąteczne

 • Plakat przedstawia życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe oraz ich Gościom
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Niech magia świąt zjednoczy Państwa we wzajemnym szacunku,
trosce i odpowiedzialności za siebie.
A Gwiazda Betlejemska niech umocni w nadziei
i napełni energią na cały Nowy 2022 Rok.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem                       Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

       Janusz Kozłowski                                                       Piotr Wojciechowski

 

Boże Narodzenie, 2021

Komunikat

Minister Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 30 września 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego za granicą.

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia poza granicami kraju oraz po realizacji pełnego cyklu szczepienia, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnych „mObywatel” i „mojeIKP” lub poprosić o wydrukowanie UCC z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień.

Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

 1. Oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
 2. Tłumaczenia na język polski dokumentu o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,
 3. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (załącznik nr 1).

Dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 1 (kopia) oraz w pkt 2-3 (oryginał) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień. Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19. Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/.

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w aplikacji gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.

Podstawę prawną ww. działań stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) tj. § 2 ust. 28a – 28c, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1754), a także przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10, z późn. zm.) tj. § 2a, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1771).

Materiały

Komunikat MZ nr 13 w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC) (12.10.2021)
Komunikat MZ nr 13 załącznik nr 1 wzór zgody oraz wzór KI
Komunikat MZ nr 13 załącznik nr 2 techniczne aspekty wprowadzenia szczepienia zagranicznego

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 72/2021 oraz Nr 73/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2021 r.
informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Skępem

- w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 r. będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 12.00.

- w dniach 27 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny z uwagi na święta przypadające w sobotę w dniach: 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Jaworski

 

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

 • Plakat przedstawia informacje o Gminnym Konkursie Kolęd...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem

Proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem

zapraszają dzieci i młodzież z Miasta i Gminy Skępe

do udziału w Gminnym Konkursie KOLĘD I PASTORAŁEK on-line

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2021 r.

"Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa" - konkurs

 • Plakat przedstawia informacje o konkursie na...
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor M-GOK w Skępem, Rada Rodziców SP w Skępem
zapraszają do udziału w świątecznym konkursie plastycznym "Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa"
skierowanym do dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skępe.
Zgłoszenia do 10 grudnia 2021 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 20:00 dnia 12.01.2022 r. do godz. 06:00 dnia 13.01.2022 r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Łukasz Szczupacki

Tradycyjnie w Gminie Skępe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 10:00, koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii p.w. NMP w Skępem – Ojca Ekspedyta Osiadacza oraz Wikariusza Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem – ks. Jarosława Szumańskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele i uczniowie oraz służby mundurowe. Dla uczczenia wzniosłości tego święta został wyśpiewany hymn Polski przez wszystkich zgromadzonych. O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem pod batuta Lecha Nowatkowskiego.  Po uroczystej mszy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem przedstawili montaż słowno – muzyczny. Zabrzmiały tradycyjne pieśni patriotyczne oraz współczesne utwory poświęcone Ojczyźnie w wykonaniu chóru szkolnego i solistów. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik upamiętniający mieszkańców Skępego i okolic, którzy w latach wojny 1939-1945 oddali życie na bitewnych polach , zostali zamęczeni w obozach i więzieniach, rozstrzelani we własnych domostwach i wsiach w walce z wrogiem o wolność i godność człowieka. Przy dźwiękach orkiestry OSP odśpiewano Rotę, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem.
Dodatkowym elementem towarzyszącym obchodom Narodowego Święta Niepodległości były dwie wystawy patriotycznych prac plastycznych – z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem. Pracownicy M-GOK-u w Skępem przygotowali również kokardy narodowe dla każdego uczestnika obchodów.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 • 001. Gwardian Klasztoru odprawia Msz wit w intencji...
 • 002. Poczty sztandarowe biorace udzia w uroczystociach.
 • 003. Wierni zgromadzeni na mszy.
 • 004. Chr Szkoy Podstawowej w Skpem pod kierunkiem Pawa...
 • 005. Uczniowie SP w Skpem recytuj wiersze.
 • 006. Chr szkolny.
 • 007. Dyrektor M-GOK-u w Skpem i Zastpca Burmistrza podczas...
 • 008. Uczniowie SP w Skpem.
 • 009. Dyrektor M-GOK-u w Skpem- Magdalena Elwertowska.
 • 010. Ucze deklamujcy wiersz.
 • 011. Wystawa prac niepodlegociowych.
 • 012. Wystawa prac niepodlegociowych.
 • 013. Poczty sztandarowe.
 • 014. Wystawa prac niepodlegociowych.
 • 015. Wystawa prac niepodlegociowych.
 • 016. Zastpca Burmistrza wrcza podzikowanie kapelmistrzowi...
 • 017. Wierni zgromadzeni na Mszy witej
 • 018. Zastpca Burmistrza - Krzysztof Jaworski przemawia pod...
 • 019.Zastpca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Jakub...
 • 020. Radni Rady Miejskiej w Skpem skadaj wizank kwiatw pod...
 • 021. Delegacja z Koa Aktywnych Kobiet z Wioski skada...
 • 022. Delegacja z M-GBP w Skpem skada wizank kwiatw pod...
 • 023. Delegacja z Urzdu Miasta i Gminy w Skpem skada...
 • 024. Delegacja ze Starostwa Powiatowego w Lipnie skada...
 • 025. Delegacja ze Stowarzyszenia Skpiacy skada wizank...
 • 026. Delegacja ze Szkoy Podstawowej w Czermnie skada...
 • 027. Dyrektor SP w SKpem skada wizank kwiatw pod pomnikiem.
 • 028. Dyrektorzy przedszkoli skadaj wizank kwiatw pod...
 • 029. Pomnik upamitniajcy polegych podczas wojny mieskzacw...
 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

„Znaczenie ma nie to, co robisz raz na jakiś czas, ale to, co wykonujesz dzień po dniu” Jenny Craig.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada - składamy wyrazy uznania i podziękowania WSZYSTKIM PRACOWNIKOM MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za zaangażowanie i aktywność oraz współpracę na rzecz rozwoju usług społecznych w Mieście i Gminie Skępe. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia i stawienie czoła kolejnemu dniu. Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Państwu wytrwałości i energii w wypełnianiu codziennych obowiązków. Niech praca dostarcza Wam satysfakcji i poczucia spełnienia, a jej efektem niech będzie uśmiech i ludzka życzliwość.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem – Janusz Kozłowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski

Skępe, 21 listopada 2021 r.

Zarybianie Jeziora Wielkiego

 

10 listopada 2021 r. wzorem lat ubiegłych kolejne 60 kg kroczka karpia zostało komisyjnie wpuszczone do wód Jeziora Wielkiego w Skępem. W obecności delegowanego Inspektora Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Damiana Jasińskiego na plaży miejskiej w Skępem przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego Włocławek wpuścili młode karpie do wody.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jest to forma rekompensaty na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Włocławek za utracone korzyści w gospodarce rybackiej, w związku z przeprowadzoną budową i eksploatacją pomostu kąpielowego na tym akwenie wodnym.

 • Przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego Włocławek...

Niepodległa do hymnu

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Spacer literacki

 • Spacer literacki 13 XI sobota 2021 r.

Spacer literacki

#Spacery lokalne. Ważne historie w małym mieście

SPACER literacki SKĘPE I OKOLICE

Sobota, 13.11.2021 godz. 10.00 Rynek w Skępem

#spacer z polonistką i regionalistką Bożeną Ciesielską

 

Moda na spacery
Zapraszam na pieszy spacer literacki po Skępem i najbliższej okolicy. Podczas wędrówki, którą zaczniemy przy kultowym koziołku na Rynku w Skępem, uczestnicy dowiedzą się, w jakiej książce opisano pomysł budowy fontanny. Jeśli ktoś z Państwa chodził do kina w Skępem, pamięta, że czasami wyłączano prąd i film przerywano. Taki epizod znalazł swe literackie odbicie w pewnej powieści o Skępem.
Czy to prawda, że w Wymyślinie (obecnie Skępe) mieszkała bardzo znana pisarka książek dla dzieci i dorosłych? Czy możliwe, żeby do Józefkowa zawitał polski noblista? A w Wiosce w pałacu Zielińskich gościł pewien generał oraz znany automobilista?
Małe miejscowości mają swoje tajemnice. Zapraszam w imieniu Fundacji Ari Ari w podróż za darmo.
 
bozenaciesielskaskepe

11 LISTOPADA Święto Niepodległości

 • Obraz przedstawia plakat informacyjny o obchodach Święta...

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem

serdecznie zapraszają

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

na obchody

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKĘPEM,

które odbędą się 11 listopada 2021 r., o godz. 10.00

w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem

Program uroczystości:

godz. 10:00

Msza Św. w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem z udziałem pocztów sztandarowych

godz. 11.00

„Niepodległa do Hymnu” – wspólne zaśpiewanie hymnu państwowego

godz. 11.05

Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

godz. 11.50

Wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skępem

godz. 12.00

Przemarsz pod pomnik „W hołdzie Mieszkańcom Skępego i okolic” przy ulicy Klasztornej

godz. 12.05

Okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów pod pomnikiem

Oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Niepodległości
 zapewni Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem

Ponadto:
WYSTAWA prac pokonkursowych pt. „Barwy  biało – czerwone brzmią jak niepodległość” organizowana przez M-GBP w Skępem,
WYSTAWA prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież z M-GOK w Skępem.

 • Plakat badanie kontrolne NSP 2021

W dniu 28.10. 2021 r. br. obyło się spotkanie profilaktyczne „Czad i ogień – obudź czujność” dot. ochrony przeciwpożarowej. Konferencja odbyła się przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – Piotra Wojciechowskiego, Sekretarza Miasta i Gminy Skępe - Zbigniewa Małkiewicza oraz  Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "DRWAL" BHP i P.POŻ wraz z Tomaszem Sikorą – Mistrzem Kominiarskim oraz przedstawicieli z PSP w Lipnie - bryg. Jakuba Politowskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego i bryg mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Pawłowskiego Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Na spotkaniu były poruszane tematy zagrożeń wynikające z obecności tlenku węgla, bezpieczeństwa w użytkowaniu instalacji gazowych oraz praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy.  Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Skępe z uwagą i pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu oraz wzięli udział losowaniu czujników tlenku węgla oraz dymu. 

 • 1. Uczestnicy spotkania Czad i ogie - obud czujno wraz z...
 • 2. Mistrz Kominiarski omawia zagroenia zwizane z obecnoci...
 • 3. Zastpca Dowdcy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej omawia...
 • 4.Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przez...
 • 5. Uczestnicy spotkania podczas prezentowanego filmu...
 • 6. Losowanie czujek tlenku wgla oraz dymu przez Mistrza...

KOMUNIKAT !!!

W związku z wdrożeniem od dnia 8 listopada 2021r. nowego wzoru dowodów osobistych zawierających odciski palców, Referat USC będzie przyjmował wnioski o wydanie dowodu osobistego według dotychczasowego wzoru do dnia
4 listopada 2021r. (czwartek) w godz. od 8.30 do godz. 15.00.

Z-ca Kierownika USC

Teresa Trojanowska

 • Plebiscyt nauczyciel na medal

W Gazecie Pomorskiej rozpoczął się Plebiscyt Edukacyjny!
Gorąco zachęcamy do oddawania głosów na naszych nominowanych nauczycieli oraz przedszkola i szkoły.
Oddajemy głosy w poszczególnych kategoriach: Nauczyciela na Medal, Przedszkole Roku oraz Szkołę Roku.
Głosownie pod tym linkiem: https://pomorska.pl

 

Przerwa w dostawie wody

INFORMACJA

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM

Informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Kukowie, że w związku z otrzymanymi negatywnymi wynikami parametrów jakości wody na SUW w Boguchwale poprzez przekroczenie norm poziomu manganu w wodzie uzdatnionej, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że w ramach prowadzonego działania naprawczego celem uzyskania  prawidłowych parametrów jakości wody w dniu 27 października 2021 roku (środa) w godzinach 9:00 – 13:00  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana płukaniem zbiorników retencyjnych na SUW. Po otrzymaniu pozytywnych wyników jakości wody  zostaną państwo powiadomieni  poprzez ogłoszenie na stronie Urzędu oraz ogłoszenia.

W związku z powyższym po płukaniu instalacji i zbiorników retencyjnych mogą wystąpić chwilowe pogorszenia jakości wody w postaci przebarwienia.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE

 • Miasto i Gmina Skępe otrzymały 6175000 zł na inwestycję:...
 • Miasto i Gmina Skępe otrzymały 4740500 zł na inwestycję:...

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Miasto i Gmina Skępe otrzymały 10 915 500 zł na inwestycję:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska - 6 175 000 zł

Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe - 4 740 500 zł

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2021/2022 zachęcam do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

W tym celu proszę o poinformowanie mieszkańców i zamieszczenie Komunikatu na stronach internetowych Państwa Urzędów.
Komunikat znajduje się pod tym linkiem: Komunikat

Oficjalny komunikat można także pobrać ze strony izbakominiarzy.pl w zakładce Materiały do pobrania > Dokumenty

Z wyrazami szacunku
Marcin Ziombski
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 • Plakat informacyjny o bezpłatnych konsultacjach dotycząych...

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące - zmiana

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: 17 powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

Ważność: od godz. 10:56 dnia 29.12.2021 r. do godz. 21:00 dnia 29.12.2021 r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 155.

Grażyna Mucha

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce odbył się Miejsko – Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem – Janusz Kozłowski, Skarbnik Miasta i Gminy Skępe – Barbara Leśniewska, Kierownik Oświaty, Zdrowia i Sportu – Magdalena Elwertowska oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty i emeryci gminnych szkół i przedszkoli. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Kujawsko – Pomorska Wicekurator Oświaty – Maria Mazurkiewicz. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, do stworzenia której przyczynił się występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czermnie. Niespodzianką były także własnoręcznie wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnie kartki, wręczone wszystkim uczestnikom uroczystości.

Najważniejszym punktem Miejsko – Gminnego Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie nagród dla wyróżniających się pracowników placówek oświatowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy pracując na rzecz młodych mieszkańców gminy, często wykraczali poza zakres powierzonych im obowiązków, czyniąc to w sposób wzorowy.

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skępe otrzymali:

 • Pani Ewa Jastrzębska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • Pani Jadwiga Góralska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie,
 • Pani Iwona Małkiewicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem,
 • Pani Małgorzata Wioletta Grzywińska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”,
 • Pani Katarzyna Rakowska - Nauczyciel Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem,
 • Pan Ireneusz Jędrzejewski - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Nagrody wyróżniającym się pracownikom przyznali również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Cieszymy się, że Miejsko – Gminny Dzień Edukacji Narodowej zgromadził całą społeczność szkolną i przedszkolną na wspólnym świętowaniu. Na wszystkich uczestników czekał wspaniały tort i słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Jeszcze raz składamy gorące życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy wielu sukcesów zawodowych, wyrozumiałości i cierpliwości, aby Wasza praca była nieustającą pasją i wyzwaniem. Niech zawsze towarzyszą Wam pogoda ducha, dobra energia i satysfakcja z wychowania młodych pokoleń.

Patronat medialny nad uroczystością sprawował Tygodnik Lipnowski. Dziękujemy!

 

 

 

 

 

 • 001 Publiczno zgromadzona na Miesjko - Gminnym Dniu...
 • 002 Dyrektor Szkoy Podstawowej w Czermnie wraz z...
 • 003 Burmistrz Miasta i Gminy Skpe oraz Przewodniczcy Rady...
 • 004 Ucze Szkoy Podstawowej w Czermnie deklamuje wiersz.
 • 005 Dwoje uczniw Szkoy Podtsawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 006 Uczennice Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 007 Uczennice Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 008 Dwoje uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie podczas...
 • 009 Uczniowie Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 010 Tort okazjonalny.
 • 011 Dzieci z odziau przedszkolnego Szkoy Podstawowej w...
 • 012 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 013 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 014 Dzieci z odziau przedszkolnego Szkoy Podstawowej w...
 • 015 Uczniowie Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 016 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 017 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 018 Podzikowanie dla uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 019 Wrczenie podzikowania nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 020 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 021 Wrczenie podzikowania nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 022 Wrczenie kwiatw Wicekuratorowi Owiaty przez Burmistrza...
 • 023 yczenia od Wicekurator Owiaty - Pani Marii Mazurkiewicz.
 • 024 Podzikowanie dla uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 025 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 026 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 027 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 028 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 029 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 030 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 031 Burmistrz wrcza nagord nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 032 Burmistrz wrcza nagrod nauczycielowi Publicznego...
 • 033 Laureaci nagrodzeni Nagrod Burmistrza
 • 034 Burmistrz wrcza kwiaty Kierownikowi Owiaty
 • 035 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 036 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 037 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 038 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 039 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 045 Laureaci Nagrody Burmistrza wraz z  Burmistrzem.
 • 046 Kadra Przedszkola Publicznego im. Ewy Szelburg -...
 • 047Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 048 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 049 Nauczyciele Publicznego Przedskzola Pod Lipami w Wiosce.
 • 050 Trzy Nauczycielki Szkoy Podstawowej im. G. Zieliskiego...
 • 051 Od lewej - Kierownik Owiaty, Skarbnik,...
 • 052 Nauczyciele Szkoy Podstawowej im. G. Zieliskiego w...
 • 053 Nauczyciele Szkoy Podstawowej w Wlce
 • 001 Publiczno zgromadzona na Miesjko - Gminnym Dniu...
 • 002 Dyrektor Szkoy Podstawowej w Czermnie wraz z...
 • 003 Burmistrz Miasta i Gminy Skpe oraz Przewodniczcy Rady...
 • 004 Ucze Szkoy Podstawowej w Czermnie deklamuje wiersz.
 • 005 Dwoje uczniw Szkoy Podtsawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 006 Uczennice Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 007 Uczennice Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 008 Dwoje uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie podczas...
 • 009 Uczniowie Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 010 Tort okazjonalny.
 • 011 Dzieci z odziau przedszkolnego Szkoy Podstawowej w...
 • 012 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 013 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 014 Dzieci z odziau przedszkolnego Szkoy Podstawowej w...
 • 015 Uczniowie Szkoy Podstawowej w Czermnie przedstawiaj...
 • 016 Wystp chru Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 017 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 018 Podzikowanie dla uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 019 Wrczenie podzikowania nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 020 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 021 Wrczenie podzikowania nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 022 Wrczenie kwiatw Wicekuratorowi Owiaty przez Burmistrza...
 • 023 yczenia od Wicekurator Owiaty - Pani Marii Mazurkiewicz.
 • 024 Podzikowanie dla uczniw Szkoy Podstawowej w Czermnie.
 • 025 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 026 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 027 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 028 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 029 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 030 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 030 Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy...
 • 031 Burmistrz wrcza nagord nauczycielowi Szkoy Podstawowej...
 • 032 Burmistrz wrcza nagrod nauczycielowi Publicznego...
 • 033 Laureaci nagrodzeni Nagrod Burmistrza
 • 034 Burmistrz wrcza kwiaty Kierownikowi Owiaty
 • 035 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 036 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 037 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 038 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 039 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 040 Dyrektor Przedszkola Publicznego Pod Lipami wrcza...
 • 041 Dyrektor Szkoy Podstawowej w Wlce wrcza nagrod...
 • 042 Dyrektor Szkoy Podstawowej w Wlce wrcza nagrod...
 • 043 Laureaci Nagrody Burmistrza
 • 044 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 045 Laureaci Nagrody Burmistrza wraz z  Burmistrzem.
 • 046 Kadra Przedszkola Publicznego im. Ewy Szelburg -...
 • 047Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 048 Publiczno zgromadzona na Miejsko - Gminnym Dniu...
 • 049 Nauczyciele Publicznego Przedskzola Pod Lipami w Wiosce.
 • 050 Trzy Nauczycielki Szkoy Podstawowej im. G. Zieliskiego...
 • 051 Od lewej - Kierownik Owiaty, Skarbnik,...
 • 052 Nauczyciele Szkoy Podstawowej im. G. Zieliskiego w...
 • 053 Nauczyciele Szkoy Podstawowej w Wlce

INFORMCJA

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Kukowie, że w związku z otrzymanymi negatywnymi wynikami parametrów jakości wody na SUW w Boguchwale poprzez przekroczenie norm poziomu manganu w wodzie uzdatnionej, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że prowadzi działania naprawcze celem uzyskania  prawidłowych parametrów jakości wody. Obecnie prowadzone są dodatkowe płukania złóż filtracyjnych oraz przygotowania do wymiany wody w zbiornikach retencyjnych. Po otrzymaniu pozytywnych wyników jakości wody  zostaną państwo powiadomieni  poprzez ogłoszenie e-mail na stronie Urzędu oraz ogłoszenia.

W związku z powyższym podczas płukania instalacji i zbiorników retencyjnych mogą wystąpić chwilowe pogorszenia jakości wody w postaci przebarwienia.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

ZAPROSZENIE

Herb Miasta i Gminy SkępeBurmistrz Miasta i Gminy Skępe przy współpracy z PHU „Drwal” BHP i P.POŻ. zaprasza WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW na spotkanie profilaktyczne, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem (sala nr 12, I piętro).

Tematyką spotkania będzie „Czad i ogień. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” – zagrożenia wynikające z obecności tlenku węgla (czadu).

UWAGA: podczas spotkania będzie możliwość wylosowania czujki tlenku węgla i czujki dymu.

 • Plakat z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przerwa w dostawie wody

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Wólce, że w dniu 13 października 2021 roku w godzinach 10.00 – 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Wólka, Szczekarzewo, Łąkie, Sarnowo, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo z powodu  awarii urządzenia na SUW w Wólce.

W związku z powyższym po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić chwilowe pogorszenia jakości wody w postaci przebarwienia.

Za utrudnienia przepraszamy
Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

 • Plakat promujący akcję badań mammograficznych
 • Plakat promujący akcę badań mammograficznych


W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy mają możliwość organizacji badań dla swoich mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania w ramach tego Programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat. 
  
Pod marką LUX MED Diagnostyka jesteśmy firmą, wykonującą prawie 200 tysięcy badań rocznie. Nasza działalność opiera się na pracy mammobusów, które każdego dnia, w całej Polsce prowadzą badania w ramach programu profilaktycznego. 

Chcielibyśmy przeprowadzić badania w miejscowości Skępe w terminie 15.11.2021r., przy Urzędzie Miasta i Gminy
Oferujemy Państwu kompleksową organizację mammografii przesiewowej, w tym:

 1. Listowne zaproszenie kobiet na Państwa terenie do badania.
 2. Telefoniczną rejestrację na badanie.
 3. Przyjazd mammobusu wraz z obsługą techniczną i wykonywanie badań.
 4. Opisywanie badań przez doświadczonych lekarzy radiologów.
 5. Listowne przekazanie wyników badań do wszystkich kobiet, które zgłoszą się na badania.
 6. Przesłanie raportu z ilością wykonanych badań do jednostki współorganizującej

Z naszych usług korzysta już wiele gmin i powiatów w całej Polsce. Dzięki naszemu systemowi promocji badań i profesjonalnej organizacji przyjazdu mammobusów, współpracujące z nami gminy osiągają znacznie wyższe wyniki zgłaszalności, od średniej krajowej. 
LUX MED Diagnostyka – lider pod względem ilości i jakości badań mammograficznych w Polsce
Wymagania techniczne
Do wykonania badań potrzebujemy miejsca postojowego dla naczepy typu TIR oraz podłączenia do prądu na 380V (wtyczka 32A, okrągła pięciobolcowa, bolce okrągłe). Kabel podłączeniowy w mammobusie ma długość 50m. Mammobus ma wymiary: 15 metrów długości + 2,5 metra szerokości
Zajmujemy się pełną promocją akcji na terenie Miasta i Gminy. Wysyłamy indywidualne zaproszenia do objętych programem profilaktycznym Pań, powiadamiamy parafie, ośrodki zdrowia, różnego rodzaju ośrodki kulturalne. Dbamy o dobrą komunikację z lokalną społecznością. Jednocześnie w zakresie promocji badań zapraszamy również do współpracy administrację lokalną.

 
Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerem:
58 666 2 444
Serdecznie zapraszamy do współpracy
tel.: 58 666 24 68
m:   607 715 533 
e-mail: wojciech.lukomski@luxmed-diagnostyka.pl

Adres do korespondencji:
LUX MED 
Ul. Nocznickiego 8a
81-454 Gdynia

 

W dniu 6 października odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne pracowników i interesantów przebywających w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Do ćwiczeń zostali zadysponowani strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Domagalski „Drwal” BHP i P. Poż. w Lipnie.

Głównym celem przeprowadzenia ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz praktyczne sprawdzenie możliwości organizacji i warunków ewakuacji z budynku.

Ćwiczenia ewakuacyjne wypadły pomyślnie, akcja została przeprowadzona sprawnie.

 • 1. Pracownicy urzdu miasta i gminy w Skpem wychodzcy z...
 • 2. Zgromadzeni pracownicy urzdu miasta i gminy w Skpem...
 • 3. Zgromadzeni pracownicy urzdu miasta i gminy w Skpem...
 • 4. Sekretarz MiG Skpe wraz ze straakami z OSP w Skpem,...
 • 5. Sekretarz MiG Skpe wraz z straakami OSP w Skpem,...

II Miejsko - Gminny Dzień Seniora

Tegoroczne obchody Miejsko – Gminnego Dnia Seniora w Skępem przypadły na dzień 1 października 2021 r. Jak co roku odbyły się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem – Magdalena Elwertowska, a uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem – Janusz Kozłowski. Wśród wielu gości, spośród których najważniejsi byli seniorzy, w uroczystości wzięła również udział Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska. Z ust ich wszystkich płynęły serdeczne życzenia dla naszych seniorów.

W części artystycznej wystąpiły Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” oraz Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem. Taneczne występy młodych artystów spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności, co udowodniły gromkie brawa.

Po wspaniałej uczcie duchowej czekał na seniorów słodki poczęstunek oraz kiełbaski z grilla serwowane przez Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce. Niespodziankom nie było końca, a największą i najwspanialszą przygotowała Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska, kierując się dewizą: przez żołądek do serca… seniorów. Ogromne dwa torty zaskoczyły wszystkich przybyłych gości i rozpoczęła się degustacja.

Po oficjalnej części obchodów do zabawy tanecznej zaprosił Zespół PULS. Takiej energii i werwy mogłaby pozazdrościć skępskim seniorom niejedna młoda osoba. W rytm ponadczasowych przebojów seniorzy bawili się do późnego wieczoru.

 • 1. Kotyliony w postaci jesiennych liści.
 • 3. Powitanie wszystkich przybyłych gości przez kierownik...
 • 2. Uroczyste otwarcie Dnia Seniora przez Burmistrza Miasta...
 • 4. Goście zaproszeni na Miejsko - Gminny Dzien Seniora...
 • 5. Goście zaproszeni na Miejsko - Gminny Dzien Seniora...
 • 6. Dzieci z Przedszkola Pod Lipami występujący przed...
 • 7. Dzieci z Przedszkola Pod Lipami występujący przed...
 • 8. Dzieci z Przedszkola Pod Lipami występujący przed...
 • 9. Dzieci z Przedszkola Pod Lipami występujący przed...
 • 10. Dzieci z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 11. Dzieci z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 12. Dzieci z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 13. Dzieci z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 14. Dzieci z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 15. Chłopcy z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 16. Chłopcy z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 18. Dziewczynki z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 19. Dziewczynki z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 20.Dziewczynki z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 21. Dziewczynki z Publicznego Przedszkola im. E.Szelburg...
 • 22. Wręczanie czekolad występującym przedszkolakom.
 • 23. Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani...
 • Tort - słodki upominek od Pani Marszałek dla seniorów
 • 24. Seniorzy podczas tańca.
 • 25. Seniorzy podczas tańca.
 • 26. Seniorzy podczas tańca.
 • 27. Seniorzy podczas tańca.
 • 28. Seniorzy podczas tańca.
 • 29. Seniorzy podczas tańca.
 • 30. Seniorzy podczas tańca.
 • 31. Seniorzy podczas tańca.
 • 33.Seniorzy podczas tańca.
 • 34. Seniorzy podczas tańca.
 • 35. Seniorzy podczas tańca.
 • 36. Strażacy z OSP Wólka serwujący kiełbaski z grilla.
 • 37. Strażacy z OSP Wólka serwujący kiełbaski z grilla.
 • Plakat przedstawia życzenia z okazji Dnia Seniora

Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora wszystkim Seniorom, Emerytom z Miasta i Gminy Skępe
składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w zdrowiu,
pogody ducha, życzliwości oraz miłości najbliższych.
Życzymy, aby „jesień życia” była dla Państwa czasem aktywności,
rozwijania swoich pasji i zainteresowań
oraz realizacji dotąd niespełnionych marzeń.
Niech każdy dzień przynosi Wam wiele radości,
ludzkiej przychylności oraz uśmiechu na twarzy.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem


 Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Skępe, 1 października 2021 r.

 • Napis otwórz się na pomoc

Miasto i Gmina Skępe przyłączyło się do 2 edycji projektu „Otwórz się na pomoc” Tematyka obejmuje przeciwdziałanie problemowi uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu.

 • Plakat przedstawia informacje dotyczące II Miejsko -...

II Miejsko - Gminny Dzień Seniora

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

serdecznie zapraszają SENIORÓW I EMERYTÓW na II MIEJSKO – GMINNY DZIEŃ SENIORA

1 października 2021 r. (piątek), godz. 16.00, miejsce: remiza Ochotniczej Straży Pożarne j w Skępem, ul. Dobrzyńska 1

W PROGRAMIE WYDARZENIA:

uroczyste otwarcie      występy dzieci z miejscowych przedszkoli       poczęstunek     zabawa taneczna z Zespołem PULS

Impreza zorganizowana przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wólce i w Skępem

Patronat medialny: Tygodnik Lipnowski, Radio HIT

 • Plakat przedstawia informacje dotyczące szkoleń dla...

Warsztaty ze Stowarzyszeniem GUCIO

W ramach mikrodotacji z projektu „Inicjuj z FIO3.0”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „GUCIO”

zaprasza uczniów klas I –III 

Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem

do udziału w warsztatach:

filcowania wełny, stolarskich, ceramicznych

 

Miejsce warsztatów:  Remiza OSP w Skępem, ul. Dobrzyńska 3

Terminy warsztatów:

- 25.09.2021 - warsztaty filcowania wełny od godz. 10.00 do godz. 12.30  ( 25 uczestników)

- 8.10.2021 – warsztaty stolarskie od godz. 15.30 do godz. 18.00 ( 25 uczestników)

- 9.10.2021 – warsztaty ceramiczne od godz. 10.00 do godz. 12.30 ( 25 uczestników)

 

Jeden uczeń kl. I – III może być uczestnikiem jednego wybranego warsztatu.

O udziale dzieci w warsztatach decydować będą organizatorzy w porozumieniu z wychowawcami klas, rodzicami zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku o przyznanie mikrodotacji.

Rodzic wypełnia i dostarcza do wychowawcy klasy dokumenty zgłoszeniowe.

Przed warsztatami odbędą się pogadanki na temat segregowania odpadów, zabawy o tematyce ekologicznej.

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Warsztaty odbędą się w reżimie sanitarnym.

 

Zapraszamy do wspaniałej zabawy!!!

                                                               Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „GUCIO”

 • Obraz przedstawia informacje dotyczące mikrodotacji dla...

Mikrodotacje dla Stowarzyszeń

Mikrodotacje dla Stowarzyszeń

W ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica   Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem „GUCIO” otrzymało mikrodotację w kwocie 10 000,00 zł, a Koło Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” z  Łąkiego otrzymało mikrodotację w kwocie 9 000,00 zł. Pozyskane środki przeznaczone będą
na działania określone we wnioskach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej „GUCIO” przeznaczy je :

 • na zakup sprzętu: laptop, torbę do laptopa oraz urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, kopiarka, skaner),
 • na zorganizowanie warsztatów stolarskich, filcowania wełny oraz warsztatów ceramicznych dla uczniów z klas I –III ( w każdym warsztacie będzie mogło uczestniczyć 25 dzieci).

Więcej informacji na temat przeprowadzenia warsztatów ukaże się niebawem.

Koło Gospodyń Wiejskich  „Łęczanki” przeznaczy je:

 • na zakup sprzętu; laptop z torbą, aparat fotograficzny z torbą, projektor/rzutnik oraz ekran do projektora.
 • Na zorganizowanie warsztatów ceramicznych, warsztatów wyjazdowych do wioski tematycznej Maciejowa Dusza oraz ognisko na zakończenie projektu dla pełnoletnich mieszkańców ze wsi Łąkie.

W całym projekcie weźmie udział razem 74 uczestników.

W dniu 27.09. br. do gminy Skępe przyjedzie szczepionkobus w ramach akcji „ Szczepimy się szczepionkobus rusza w Kujawsko-Pomorskie”, podmiot medyczny, który będzie szczepił jest to szpital w Lipnie szczepionki: Janssen, Pfizer, Moderna.

Będzie możliwość zaszczepienia dzieci w wieku 12-16 lat ( nieodzowna obecność opiekuna prawnego ). Osoby, które się zaszczepią otrzymają gadżety.

Szczegółowy harmonogram

SKĘPE - Skwerek w Skępem godz. 9:00-11:00

WÓLKA - przy Remizie OSP w Wólce godz.12:00-14:00

ŁĄKIE - przy Świetlicy w Łąkiem godz.15:00-17:00

Przerwa w dostawie wody

INFORMACJA

Informujemy odbiorców wody z wodociągu publicznego w Skępem, że w dniu 21.09.2021r. (wtorek) w godz.10.30-14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Zajeziorze, oraz w mieście Skępe: ul. Kujawska, ul. Kwiatowa, ul. Sportowa, z powodu prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej . W związku z powyższym po wznowieniu dostawy wody może wystąpić chwilowo pogorszenie jakości wody w postaci przebarwienia.

Za utrudnienia przepraszamy

 • Plakat przedstawia życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka

Kochane PRZEDSZKOLAKI!

 Z okazji Waszego Święta – Dnia Przedszkolaka życzymy Wam,
aby każdy dzień spędzony w przedszkolu z koleżankami i kolegami
był wypełniony uśmiechem i radością.
Aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego.

Życzymy rozwijania swoich licznych talentów
oraz radosnego i twórczego pobytu w przedszkolu.

Niech spełniają się Wasze wszystkie marzenia,
a uśmiech zawsze gości na Waszych buziach!

Wychowawcom życzymy wiele satysfakcji
w pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
a Rodzicom dumy ze swoich pociech.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem

 Janusz Kozłowski

Kierownik Referatu
Oświaty, Zdrowia i Sportu

Magdalena Elwertowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

 

Skępe, 20 września 2021 r.

 • Plakat informujący o Punkcie Informacyjnym Funduszy...

Odwołanie zebrania

Skępe, dnia 13.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną – odwołuję zaplanowane na dzień 13 września 2021r. Zebranie Sołeckie w Jarczewie.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Zebranie Sołeckie w Jarczewie w sprawie zmiany i podziału funduszu sołeckiego odbędzie się w dniu 30.09.2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w Remizie OSP Jarczewo.

Burmistrz
Piotr Wojciechowski

 • Plakat informujący o spotkaniu z Michałem Wiśniewskim
 • Napis sadza płonie, czad zabija, żyj
 • Rysunek przedstawia telefon z widocznym herbem Miasta i...

!go Gmina Skępe to interaktywna, modułowa aplikacja dla mieszkańców oraz gości Gminy Skępe, która zawiera:

* przegląd prasy

* informacje i aplikacje samorządowe

* komunikaty i ostrzeżenia

* moduły tematyczne i środowiskowe

* moduł komunikacji z samorządem

Używaj aplikacji !go Gmina Skępe, aby poznać różne instytucje i komunikować się z nimi. Czytaj najnowsze wiadomości i komunikaty. Poznaj swój samorząd i komunikuj się z radnymi oraz władzami miasta.

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store na systemy operacyjne Android i iOS

!go Gmina Skępe - GMINA W KIESZENI

 

 • Kod QR
 • Kod QR
 • Program uroczystości odpustowych
 • Program uroczystości odpustowych
 • Napis Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

Szanowni mieszkańcy,

Zostało 14 dni na udział w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.

Osoby, które rozpoczęły proces samospisu mają na dokończenie tego procesu tylko 14 dni. Po tym terminie procedurę samospisu może zrealizować tylko rachmistrz lub dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Dedykowaną formą samospisu jest strona internetowa www.spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa do 30 września. Jest obowiązkowy, a odmowa udziału w nim skutkuje wnioskiem o ukaranie grzywną - nawet do 5 tys. zł.

W trosce o mieszkańców Miasta i Gminy Skępe zwracamy się z apelem o nieodkładanie tego obowiązku na ostatni dzień trwania spisu.

Gminny Komisarz Spisowy
Piotr Wojciechowski

 • Zaproszenie na spotkanie

Zarząd Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego

Dobrinensis Societas Scientiarum

w Rypinie

uprzejmie zaprasza

na doroczne Walne Zgromadzenie DTN

w dniu 4 września 2021 r. (sobota) godz. 14,00 w auli Zespołu Szkół w Skępem (Wymyślinie), ul. Wymyślińska 2

połączone z promocją wydawnictw dobrzyńskich:

„Rocznik Dobrzyński” (tom XIV),

„Rewerans Dobrej Ziemi”,

„Dobrzyńska Częstochowa”

Link do wydarzenia w portalu Facebook

 • Plakat informujący o szczepieniach

Szczepienia będą wykonywane przez profesjonalny zespół medyczny, dostępne szczepionki Johnson&Johnson i Pfizer


Szczegółowy harmonogram akcji

31.08.2021 r. 
Remiza OSP w Wiosce
w godz. 10.00-12.00

Remiza OSP w Józefkowie
 w godz. 13.00-15.00

02.09.2021 r.
Remiza OSP w Jarczewie
w godz. 10.00-12.00

Świetlica w Lubówcu
w godz. 13.00-15.00

03.09.2021 r.
Remiza OSP w Skępem
w godz. 10.00-12.00

Remiza OSP w Wólce
 w godz. 13.00-15.00

Gminno – Parafialne Dożynki w Łąkiem 21.08.2021 r.

Gminno – Parafialne Dożynki w Łąkiem rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą polową koncelebrowaną przez Wikarego Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem ks. Jarosława Szumańskiego oraz Gwardiana Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem O. Ekspedyta Osiadacz. Podczas uroczystej mszy duchowni dziękowali za tegoroczne plony oraz przyjęli dary przyniesione przez rolników z Miasta i Gminy Skępe. Poświęcony został wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkiego „Łęczanki”. O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skępego oraz organista Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem – Dariusz Kwiatkowski.

Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem – Janusz Kozłowski, składając na ręce rolników podziękowania za ich trud i przekazali serdeczne życzenia – zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podniosłą część uroczystości zakończyła ceremonia przekazania chleba przez starostów dożynek:Marzenę Hulicką i Konrada Zalewskiego oraz przemówienia przybyłych gości:  

- Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego Józefa Ramlau,
- Członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego Anety Jędrzejewskiej,
- Kujawsko    – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Marii Mazurkiewicz,
- w imieniu Posła  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej - Przewodniczącego  Rady  ds.  Rolnictwa  i Obszarów  Wiejskich  przy  Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Jana Krzysztofa Ardanowskiego wystąpił Dyrektor Biura Poselskiego dr Tomasz Sińczak,
- w imieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanny Borowiak wystąpiła Dyrektor Biura Poselskiego dr Irena Vuković – Kwiatkowska,
- w imieniu Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Gembickiej wystąpiła Radna Powiatu w Lipnie Grażyna Frymarkiewicz,
- Członek Zarządu - Radny Rady Powiatu w Lipnie Jerzy Kowalski.

Pierwszym rozrywkowym punktem dożynek był koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Strazy Pożarnej w Skępem pod batutą Lecha Nowatkowskiego. Orkiestra zaprezentowała utwory religijne oraz marsze, które spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności.
Piosenki rozrywkowe wykonały przedstawicielki Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”– Aleksandra i Zosia Redeckie; przedstawicielki Szkoły Podstawowej w Wólce – Wiktoria i Patrycja Koszytkowskie oraz przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Czermnie – Natalia Redecka. Tuż po występach utalentowanych wokalistek z Miasta i Gminy Skępe rozpoczął się koncert Chóru Seniora „Złota Jesień” z Mochowa. Istniejący od 15 lat chór wykonał wiązankę utworów biesiadnych. Ostatnim punktem skępskiego święta plonów był koncert  Zespołu The Brothers, który porwał do tańca zgromadzoną publiczność i bawił do późnego wieczoru.
Podczas trwania imprezy uczestnicy mogli skosztować tradycyjnej grochówki oraz smakołyków przyrządzonych przez pracowników Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem i Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkiego „Łęczanki”. Można było również podziwiać wystawę rękodzieła przygotowaną przez Klub Seniora z Łąkiego oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem. Atrakcją dla dzieci były dmuchańce, a także stoiska z zabawkami i słodkościami.

Tegoroczne  dożynki nie odbyły by się bez pomocy Sołtysów z terenu Miasta i Gminy Skępe, a w szczególności Stefana Hulickiego  i Mieczysława Pietrkiewicza, Koła Gospodyń Wiejskich z Łąkiego „Łęczanki” z Iwoną Bogdanowicz na czele, Starostów Dożynek: Marzeny Hulickiej i Konrada Zalewskiego, Ośrodka Wypoczynkowego „Jawor” - Aliny i Ryszarda Skibickich oraz Aleksandry Kreczmer, Przemysława Skowrońskiego, Marka Moderskiego, OSP Wólka, OSP Łąkie, OSP Skępe, OSP Wioska, Policjantów z Posterunku Policji w Skępem i Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Za co bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów.

Patronat medialny objął Tygodnik Lipnowski i Radio Hit.

 

 • 001 Wikary Parafii p.w. Miosierdzia Boego w Skpem ks...
 • 002 Wierni zebrani podczas mszy polowej.
 • 003 Gocie zaporoszeni na Gminno - Parafialne Doynki
 • 004 Orkiestra OSP w Skpem wraz z kapelmistrzem Lechem...
 • 005 Wierni zebrani podczas mszy polowej.
 • 006 Starostowie Doynek przekazuje w darze kosz owocw i...
 • 007 Widok na otarz polowy.
 • 008 Uczestnicy zgromadzeni na Mszy witej
 • 009 Chleb doynkowy
 • 010 Wieniec Doynkowy wykonany przez KGW czanki
 • 011 Figura Matki Boej Skpskiej na otarzu polowym.
 • 012 Gwardian Klasztoru nioscy figur Matki Boskiej Skpskiej
 • 012 Rolnicy nioscy dary ziemi.
 • 013 Rolnicy nioscy dary ziemi.
 • 014 Ceremonia przekazania chleba przez BurmistrzaMiasta i...
 • 015 Starosta Doynek - Pan Konrad Zalewski czstuje chlebem...
 • 016 Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Jzef Ramlau skada...
 • 017 Przemwienie Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Owiaty...
 • 018 Przemwienie Radnego Powiatu Lipnowskiego - Pana...
 • 019 Przemwienia dr Ireny Vukovi - Kwiatkowskiej
 • 020 Przemwienie Radnej Powiatu Lipnowskiego Grayny...
 • 021 Wystawa rkodziea M-GOK w Skpem
 • 022 Przemwienie Czonka Zarzdu Wojewdztwa Kujawsko -...
 • 023 Atrakcja dla dzieci - dmuchace.
 • 024 KGW czanki czstuje grochwk.
 • 025 Chr Seniora Zota Jesie z Mochowa
 • 026 Dyrektor MGOK w SKpem - Pani Magdalena Elwertowska z...
 • 027 Uczestnicy doynek konsumujcy grochowk
 • 028 Wiktoria i Patrycja Koszytkowskie
 • 029 Wrczenie upominkw wystpujcym modym wokalistkom
 • 029 Wrczenie upominkw wystpujcym modym wokalistkom
 • 030 Wiktoria Koszytkowska podczas wystpu wokalnego
 • 031 Zdjcie rodziny uczetniczcej w doynkach
 • 032 Wystp wokalny Patrycji Koszytkowskiej
 • 033 Chr Seniora Zota Jesie podczas wystpu.
 • 034 Stoiska wystawowe
 • 035 Dziecko na tle wystawy obrazw MGOK w Skpem
 • 036 Stoisko Koa Gospody Wiejskich czanki
 • 037 Stoiska z zabawkami
 • 038 Stoisko KGW czanki
 • 039 Przewodniczca Koa Gospody Wiejskich czanki - Pani...
 • 040 Burmistrz oraz Przewodniczcy Rady dzikuj przybyym gociom
 • 041 Zespo The Brtohers podczas koncertu
 • 042 Przedstawiciele Miasta i Gminy Skpe
 • 043 Uczestnicy doynek podczas koncertu
 • 044 Bawica si publiczno podczas koncertu zespou the Brothers
 • 045 Zespo The Brothers bawicy publiczno.
 • 046 Chopiec uczestniczcy w doynkach
 • 047 Zespo The Brothers na scenie.
 • 049 Uczestnicy doynek podczas wieczornej imprezy plenerowej
 • 051 Zdjcie rodzinne uczestnikw doynek.
 • 052 Uczestnicy doynek podczas wieczornej imprezy plenerowej
 • 053 Pracownicy UMiG w Skpem

Skrócenie czasu pracy

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26.10.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe informujemy, iż w dniu 31 paxdziernika 2022 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie czynny w godz. od 730 do 1200.

Burmistrz

Piotr Wojciechowski

 • Plakat informacyjny o planowanym dyżurze z ekspertem ZUS
 • Zaproszenie do skorzystania z mobilnego punktu spisowego
 • Plakat informacyjny o projekcie klubu młodzieżowego w Skępem

INFORMACJA

Szpital Lipno sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne badania diagnostyczne krwi: test HBsAg i badanie na obecność przeciwciał anty HCV oraz szczepienie przeciw WZW B wraz z kwalifikacją lekarską. Badania są przeznaczone dla pacjentów od 20 do 64 roku życia i mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Badania można wykonać w laboratorium analitycznym w Szpitalu Lipno sp. z o. o. codziennie w godzinach 7:00 - 17:00.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu: 54 288 03 54; 530 926 202

Badania wykonywane są w ramach projektu: "Profilaktyka WZW BiC w województwie kujawsko-pomorskim". Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.stopwzw.pl

 

 • Plakat infomujący o zajęciach dla dzieci

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Skępem zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym na plenerowe zajęcia plastyczne „KULTURAPODCHMURKĄ”
HARMONOGRAM
JARCZEWO–wtorek3.08.2021r.–godz.9:00-11:00
ŁĄKIE-wtorek3.08.2021r.–godz.12:00-14:00
LUBÓWIEC-wtorek3.08.2021r.–godz.15:00-17:00

JÓZEFKOWO–środa4.08.2021r.–godz.9:00–11:00
ŻUCHOWO-środa4.08.2021r.–godz.13:15–15:15
WÓLKA–czwartek5.08.2021r.–godz.9:00–11:00
CZERMNO–czwartek5.08.2021r.–godz.13:00–15:00

WIOSKA–piątek6.08.2021r.-godz.9:00–11:00
HUTA–piątek6.08.2021r.–godz.12:00-14:00
Zajęcia odbędą się w plenerze - przed budynkami Remiz OSP w danej miejscowości.
Dla wszystkich dzieci wata cukrowa od Stowarzyszenia „Pomocna dłoń”.

Serdecznie zapraszamy!

 • Plakat promujący punkty szczepień

W niedzielę 08.08.2021 r. będzie można się zaszczepić w Domu Pielgrzyma w godzinach od 7.30 do 13.00 (Sanktuarium NMP Skępskiej - Klasztor OO.Bernardynów, ul. Klasztorna 5) oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem,  w godzinach: 9.00-13.00 ul. Dobrzyńska 1 - jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson oraz Pfizer, bez wcześniejszej rejestracji oraz szczepionką  przez profesjonalny zespół medyczny. 

Spotkania z mieszkańcami

 • Plakat informujący o terminach spotkań z mieszkańcami
 • Plakat promujący zawody sportowo-pożarnicze
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem
serdecznie zapraszają na ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE MIASTA I GMINY SKĘPE,
które odbędą się 1 SIERPNIA 2021 r. , godz. 14.00 na boisku sportowym w Łąkiem
 
DARMOWA GROCHÓWKA STRAŻACKA
Dostępny będzie również Mobilny Punkt Spisowy !
 • Informacja dla właścicieli lasów
 • Plakat promujący profilaktykę wirusowego zapalenia wątroby
 • Plakat - mobilne punkty spisowe

Remiza OSP w Skępem

19 - 22 lipca 2021 r. (08.00-15.00)

23 lipca 2021 r. (08.00 - 13.00)

25 lipca 2021 r. (11.00-15.00)

26 – 29 lipca 2021 r. (8.00-15.00)

30 lipca 2021 r. (08.00 - 13.00)


Remiza OSP w Wiosce

17-18 lipca 2021 r. (12.00-18.00)

27 lipca 2021 r. (14.00-18.00)


Remiza OSP w Józefkowie

18 lipca 2021 r. (10.00-16.00)

20-21 lipca 2021 r. (10.00-16.00)


Remiza OSP w Żuchowie

26 lipca 2021 r. (17.00-20.00)

28 lipca 2021 r. (17.00-20.00)


Remiza OSP w Jarczewie

22 – 24 lipca 2021 r. (10.00-16.00)


Remiza OSP w Łąkiem

24-25 lipca 2021 r. (12.00-18.00)


Remiza OSP w Wólce

18 lipca 2021 r. (9.30-12.00 i 16.00-20.00)


Szkoła Podstawowa w Wólce

24-25 lipca 2021 r. (9.30-12.00 i 16.00-20.00)

31 lipca 2021 r. (16.00-20.00)

1 sierpnia 2021 r. (16.00-20.00)


Remiza OSP w Kukowie

20 lipca 2021 r. (14.00-20.00)

22 lipca 2021 r. (12.00-17.00)


Remiza OSP w Hucie

29 lipca 2021 r. (12.00-17.00)


Świetlica w Lubówcu

22-23 lipca 2021 r. (17.00-20.00)

29 lipca 2021 r. (17.00-20.00)


Świetlica w Likcu

19 lipca 2021 r. (17.00-20.00)

21 lipca 2021 r. (17.00-20.00)

30 lipca 2021 r. (17.00-20.00)

 • Plakat promujący imprezę taneczną

Polska Wieś - konkurs

 • opis konkursu, warunki udziału
 • Plakat promujący webinarium dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.
W webinarium wezmą udział eksperci z ARiMR, którzy opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" - nabór trwa do 19 sierpnia br. Będą tam również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników.
Link do webinarium udostępniony zostanie wkrótce na portalu internetowym ARiMR www.arimr.gov.pl. Szczegółowy harmonogram wystąpień podany będzie w późniejszym terminie. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu.
Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Bezpieczny senior

 • Serdecznie zapraszamy Seniorów na nieodpłatne szkolenie...

Skrócenie czasu pracy

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 07.07.2021 r. w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem informujemy, iż urząd będzie czynny:

- w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek) od godziny 7:00 do godziny 14:00

- w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek)  od godziny 7:00 do godziny 13:00

Zastępca Burmistrz

Krzysztof Jaworski

 • Plakat mobilny punkt szczepień

Mobilny punkt szczepień

Od 12 do 16 lipca na skwerku w Skępem, będzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień (bez rejestracji), jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson przez profesjonalny personel medyczny. Kontener w którym będą odbywać się szczepienia przyjedzie do naszego miasta, dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.
Przez cały okres pobytu każdego dnia pierwsze 10 osób, które się zaszczepi otrzyma upominki (tuje szmaragd)!
Wszystkich chętnych zapraszamy i informujemy, iż mobilny punkt szczepień przyjedzie do nas 12 lipca w godzinach popołudniowych, a w następnych dniach, będzie czynny od rana do wieczora – w zależności od zapotrzebowania na szczepienia.

Obowiązek inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem prowadził będzie inwentaryzację kotłów i systemów grzewczych. Celem inwentaryzacji będzie przekazanie informacji dotyczącej ilości mieszkańców potrzebujących wymiany starego kotła węglowe na nową instalację. Mieszkańcy będą proszeni o wypełnienie deklaracji na ten temat.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. Uchwały Antysmogowej.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w formie deklaracji do wypełnienia przez właściciela lub zarządcę budynku.

Deklaracja będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16, I piętro oraz w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Mile widzianym sposobem przekazania deklaracji będzie wypełnienie jej w wersji elektronicznej.

Wypełnione deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem w następujący sposób:

 • Dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
 • Wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skępem ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
 • Wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety na adres e-mail: sekretariat@skepe.pl

Termin złożenia deklaracji mija 30.12.2021 roku.

Dane pochodzące z deklaracji gromadzone będą w celu stworzenia bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Skępe i nie będą udostępniane publicznie lub przekazywane osobom trzecim- zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych.

 Wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe. W przypadku nie złożenia wypełnionej deklaracji przez właściciela/zarządcę budynku w terminie do końca grudnia 2021 r. zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy wizyta w obiekcie, obejmująca kontrolę źródła ogrzewania.

W załączeniu:

- deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- deklaracja Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Przebudowa dróg z wykorzystaniem środków zewnętrznych

22 czerwca br. w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz wicemarszałków Zbigniewa Sosnowskiego i Zbigniewa Ostrowskiego miało miejsce podpisanie umów oraz wręczenie czeków na dofinansowanie modernizacji dojazdów do gruntów rolnych. Przedstawiciele Miasta i Gminy Skępe w osobach Burmistrza Piotra Wojciechowskiego oraz Zastępcy głównego księgowego Małgorzaty Majerskiej zawarli umowę o wartości 96.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarny Las. Już niebawem zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, na mocy której zostanie przebudowany odcinek o długości 0,5 km. Droga ta zyska nową podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie niespełna 300 tys. zł.

Jednakże inwestycja ta to nie jedyne dofinansowanie, jakie w ostatnim czasie udało się pozyskać. Otrzymaliśmy również 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg osiedlowych na terenie miejscowości Wioska. Środki te pochodzą z modułu programu, który dedykowany jest wyłącznie gminom popegeerowskim. W założeniu ok. 560 mb dróg oraz 100-metrowy chodnik zyskać mają nawierzchnię z kostki brukowej. Jednakże pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie przygotowanie strony formalnej, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

 • 1. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew...
 • 2. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew...
 • PLakat promujący klub seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Klubie Seniora

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!,

informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne w MGOPS w Skępem

tel. 54 287 85 31

Konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości

ZARZĄDZENIE Nr 33/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia   23 czerwca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych(Dz. U. z 2019r., poz. 1443, ze zm.), art. 5a ust 2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r., poz. 713, ze zm.), Uchwały nr XXX/211/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości oraz § 5 ust 2 uchwały nr XXVIII/195/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Skępe(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 85, poz. 1350) zarządza się, co następuje: (więcej--->)

 • Otwórz sie na spis z rachmistrzem

Wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

 • Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
 • Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
 • Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

Informacja dla rolników!

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W związku z powyższym, rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku do 12.07.2021 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 16.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16 oraz na stronie internetowej urzędu- www.skepe.pl

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe , pok. 16 lub pod nr 54 2878557- Iwona Pawłowska

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

 • Plakt naboru uzupełniającego na rachmistrza

 

Pan Piotr Wojciechowski. - Gminny Komisarz Spisowy w Skępem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 18 do  27 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
 2. imię (imiona) i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@skepe.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Skępem – nr tel. 542878539, e-mail: sekretariat@skepe.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz

Piotr Wojciechowski

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Skępem.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 • pocztą tradycyjną na adres: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@skepe.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wysoka nagroda

KOMUNIKAT

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu

W związku z licznymi przypadkami porzucenia beczek z nieznaną substancją w lasach regionu Kujaw i Pomorza, która może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powodować skażenie środowiska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył NAGRODĘ W KWOCIE 30 TYS. ZŁ za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców tego procederu.

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Szubin, Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Gniewkowo nieznany sprawca porzucił w lesie beczki o różnej pojemności z substancją, która może zagrażać ludziom i środowisku, zanieczyszczając wody i glebę. łącznie do lasów trafiło 11360 litrów nieznanej, potencjalnie niebezpiecznej substancji! O zdarzeniu natychmiast została powiadomiona Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nie możemy dopuścić do tego, by ktoś kosztem zdrowia i życia ludzi oraz stanu przyrody, pozbywał się w sposób nielegalny odpadów. Dlatego w lasach całego regionu zostały uruchomione dodatkowe partole Policji i Straży Leśnej oraz zamontowany sprzęt monitorujący. Ponadto, teren, na którym istnieje potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi został objęty okresowym zakazem wstępu do lasu. Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przestrzeganie wprowadzonych zakazów dla własnego bezpieczeństwa. Informację o okresowym zakazie wstępu do lasu podano za pośrednictwem tablic informacyjnych w terenie oraz na stronie internetowej: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy  

W przypadku natrafienia na kolejne porzucone w lesie beczki, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Policji lub Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu — nr tel. 606 856 811.

Aktualnie Komenda Wojewódzka Policji bada sprawę w celu ujawnienia sprawcy lub sprawców procederu. Prosimy każdego, kto jest w posiadaniu informacji dotyczących porzucenia beczek w lasach regionu, o kontakt telefoniczny pod numerem: Nadleśnictwo Szubin tel. 530 053 133, Nadleśnictwo Bydgoszcz — tel. 606 205 017, Nadleśnictwo Gniewkowo tel. 600 237 555, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu — tel. 606 856 811.

Liczymy na Państwa pomoc w ujęciu sprawców!

Złoty Jubileusz

W ubiegłym roku  dziesięć  par małżeńskich zamieszkałych na terenie miasta i gminy Skępe obchodziło Złoty Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Z tej okazji 10 czerwca  2021 r. Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski  Józef Ramlau  odznaczył Jubilatów medalami „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Wicewojewody otrzymali:

Państwo  Zofia i Włodzimierz Piskor z Głęboczka, Państwo Urszula i Jerzy Kopczyńscy z Lubówca, Państwo  Małgorzata i Jerzy Napiórscy ze Skępego, Państwo Czesława i Andrzej Zielińscy z Wioski, Państwo Janina i Tomasz Wiśniewscy z Józefkowa, Państwo Lucyna i Jan Śliwińscy ze Skępego, Państwo Aniela i Ireneusz Jaworscy z Sarnowa, Państwo Marianna i Paweł Ostrowscy ze Skępego, Państwo Marianna i Kazimierz Okońscy ze Skępego, Państwo Marianna i Stanisław Witkowscy z Lubówca.

Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Józef Ramlau, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem Ryszard Szewczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  Piotr Wojciechowski i Z-ca Kierownika USC Skępe Teresa Trojanowska złożyli Jubilatom życzenia i gratulacje dalszych lat wspólnego życia w jak najlepszym zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz świętowania kolejnych jubileuszy. Parom Jubilatów wręczono wiązanki czerwonych róż oraz dyplomy gratulacyjne. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku oraz wspomnień z młodzieńczych lat przez Szanownych Jubilatów.

 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...
 • Zdjęcie okolicnościowe z wręcenia medali z okazji...

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wszczęto procedurę naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta.

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem wymaganych dokumentów składać należy w terminie do 12 lipca 2021r. na adres Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

W załączeniu treść ogłoszenia o naborze uzupełniającym.

Szkolenia dla mieszkańców

Szkolenie nr 1
„System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.

Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia lub wiek powyżej 50 roku życia (wówczas można posiadać wykształcenie większe niż średnie).
 2. Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Szkolenie nr 2
Operacje lotnicze BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg. Szkolenie przygotowujące do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Wytyczne nr 20 Prezesa ULC z dn. 30. 12. 2020).

Pilot bezzałogowego statku powietrznego uzyskuje certyfikat w zakresie operacji wykonywanych według scenariuszy standardowych po ukończeniu szkolenia teoretycznego i zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej przeprowadzonego zgodnie z scenariuszem NSTS-06 przez firmę SIMITU, która posiada zgodę Prezesa ULC do realizowania szkoleń i egzaminów w ramach NSTS-06.

Planowany czas realizacji szkolenia - 5 dni (wraz z egzaminem).

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia lub wiek powyżej 50 roku życia (wówczas można posiadać wykształcenie większe niż średnie).
 2. Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail i.kitlowska@instytutbs.eu

Absolutorium udzielono jednogłośnie

8 czerwca 2021 r. odbyły się obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Skępem, podczas których przedstawiono i debatowano nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2020 r. Następnie jednogłośnie udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. i zapoznaniu z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, udzielono jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

Po udzielonym absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski złożył podziękowanie za bardzo dobrą współpracę wszystkim Radnym. Podziękował także Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami, sołtysom
i Radom Sołeckim. Dobra współpraca, której efektem jest realizacja wielu ważnych inwestycji oraz plany na kolejne lata pokazują, że nasze miasto i gmina rozwija się. Odpowiednia alokacja środków oraz przemyślane rozwiązania inwestycyjne wspomagane środkami zewnętrznymi, pozwalają nieustannie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W imieniu całej rady Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski wraz z Radną Aleksandrą Ruszkowską złożyli na ręce Burmistrza symboliczny bukiet kwiatów i podziękowali za pracę w roku 2020.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski...
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski...
 • Radna Aleksandra Ruszkowska składa gratulacje Burmistrzowi...

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności ,,Pomocna Dłoń” informuje, że odbiór artykułów żywnościowych  z programu POPŻ za miesiąc Październik odbędzie się w następujących dniach:


22.10.2021r.-

Babie Ławy, Boguchwała, Bógzapłac, Czarny Las, Czermno, Franciszkowi, Gęstowarka, Głęboczek , Gorzeszyn, Grabówiec, Guzowatka, Huta, Jarczewo, Józefkowo, Kierz, Kujawy, Kukowo, Likiec, Lubówiec, Ławiczek, Łakie, Moczadła, Modrzewie, Narutowo, Obóz, Pokrzywnik, Radziochy, Rumunki Skępskie, Sarnowo, Szczekarzewo, Wioska, Wólka, Zajeziorze, Żagno, Żuchowo, Skępe wszystkie ulice


w godz. 730-1700w budynku po byłej betoniarni przy ul. Komunalnej 5 (za targowiskiem miejskim).

Pomocą zostaną  objęte wszystkie rodziny i osoby samotnie gospodarujące które zostały zakwalifikowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

Żywność należy odebrać wyłącznie w wyznaczonym miejscu i terminie. Składka na działalność statusową wynosi 1zł. za każdą osobę

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju
Lokalnej Społeczności ,,POMOCNA DŁOŃ”

Członek Zarządu
Małgorzata Podlas

Zmiana organizacyjna obsługi interesantów w sprawach związanych z budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje,
że obsługa Interesantów w zakresie:

- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- zaświadczeń o planie zagospodarowania przestrzennego;

- numeracji porządkowej;

- podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;

od dnia 07 czerwca 2021 roku odbywać się będzie w dniach
 od poniedziałku do czwartku

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

101 urodziny Pana Czesława Kruszewskiego – najstarszego mieszkańca miasta i gminy Skępe

 • Zdjęcie okolicznościowe z najstarszym mieszkańcem Skępego

101 urodziny Pana Czesława Kruszewskiego – najstarszego mieszkańca miasta i gminy Skępe.

Minął rok od czasu kiedy Pan Czesław Kruszewski obchodził 100 rocznicę urodzin, nadszedł  czas na świętowanie kolejnej rocznicy urodzin. Swoje 101 urodziny w dniu 29 maja 2021r. obchodzi Pan Czesław Kruszewski zamieszkały w Skępem. Z tej okazji  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem Januszem Kozłowskim, Kierownikiem MGOPS w Skępem Ewą Wojciechowską, Z-cą Kierownika USC Teresą Trojanowską, pracownikiem socjalnym Hanną Sobocińską odwiedzili Szanownego Jubilata  i złożyli życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Dostojnemu Jubilatowi wręczono wiązanki kwiatów, drobny upominek oraz list gratulacyjny.

Podczas uroczystości nie zabrakło słodyczy oraz  życzliwości ze strony najbliższych.

Pan Czesław Kruszewski pomimo zapisu w metryce: data urodzenia 29 maja 1920 roku nadal jest w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Potrafi przejechać 5 km na rowerze stacjonarnym. Otoczony  opieką  rodziny, cieszy się dobrym zdrowiem, może pochwalić się dobrą pamięcią i bystrością umysłu.  

Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla osób go otaczających.

 

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim DZIECIOM – tym małym, średnim i dużym – z okazji Dnia Dziecka
życzymy uśmiechu i radości na każdy dzień,
aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze, najszczęśliwsze,
beztroskie i trwało jak najdłużej.
Samych miłych przygód i pozytywnych przeżyć,
zarówno w szkole, jak i w gronie najbliższych.
Bądźcie otwarte na to, co nowe, dobre i piękne.
Z wiarą i odwagą idźcie przez życie i odkrywajcie świat, który stoi dla Was otworem.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 31 maja 2021 r.

 • Życzenia z okazji Dnia Działacza Kulruty

Kultura jest tym, co sprawiło,
że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

André Mallraux

 

29 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Działacza Kultury.
Z tej okazji chcielibyśmy złożyć wszystkim osobom pracującym na rzecz kultury,
a szczególnie pracownikom
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem
najwspanialsze życzenia
Kultura stanowi niezwykle ważną sferę działalności człowieka.
Rozwija wrażliwość, wzbogaca osobowość,
a także pozwala odkrywać nowe pasje oraz talenty.

Pragniemy przekazać Państwu najszczersze słowa podziękowań
za pracę wykonywaną na rzecz społeczności naszego miasta i gminy.
Jednocześnie chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
– satysfakcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym,
a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 28 maja 2021 r.

 • Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Drodzy Samorządowcy,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz jednostek organizacyjnych,
Radni Rady Miejskiej w Skępem, Sołtysi, Rady Sołeckie

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
dziękujemy Wam za aktywność, zaangażowanie i gotowość do współpracy,
zwłaszcza w tym trudnym czasie epidemii.
Waszym działaniom zawsze towarzyszy troska
o rozwój Miasta i Gminy Skępe.

Życzymy Wam nieustającej satysfakcji z wykonywanych zadań
oraz wytrwałości w działaniu dla wspólnego dobra.
Niech nie opuszcza Was dobre zdrowie  i ludzka życzliwość.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 27 maja 2021 r.

Roczna kwota graniczna

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Za 2020 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.540 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2021 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji tak niezwykłego święta,
Wszystkim Mamom – Mieszkankom Miasta i Gminy Skępe,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Dzień Matki  to święto pełne miłości, święto w którym uświadamiamy sobie,
że osobą której zawdzięczamy najwięcej jest Matka.

Życzymy cudownych chwil, pełnych uśmiechu, radości
oraz nieustającego zadowolenia ze swoich pociech.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 26 maja 2021 r.

 

Oddział Medycyny Paliatywnej

Szanowni Państwo

Informujemy, że w Szpitalu w Lipnie funkcjonuje Oddział Medycyny Paliatywnej. Przyjmuje pacjentów ze schorzeniami:

 • choroba nowotworowa owrzodzenie odleżynowe,
 • następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego,
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia,
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności.

Oddział Medycyny Paliatywnej obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie choroby. Opieka paliatywna obejmuje: uśmierzanie bólu i innych objawów chorobowych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczymy także opiekę „wyręczającą" poprzez przyjęcie pacjenta z Oddziału na okres do 10 dni.

Powyższe świadczenia realizowane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent nie pokrywa kosztów hospitalizacji.

Kontakt telefoniczny — 54 288 02 81

Poświęcenie Figury Świętego Floriana

W dniu 01.05.2021 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczewie wraz z Parafią pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem zorganizowała uroczystość poświęcenia figur Świętego Floriana patrona strażaków - Feretron, który pozostaje w kościele i mniejszej  figury Świętego Floriana, która na pamiątkę uroczystości  została przewieziona do remizy OSP w Jarczewie.

W sobotnie przedpołudnie druhowie  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jarczewo w galowych mundurach przybyli do Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem. O godzinie 10.00 Orkiestra Dęta OSP  ze Skępego rozpoczęła uroczystą  Mszę Świętą Poświęcenia Figur Św. Floriana. Uroczystości  przewodniczył ksiądz kapelan  Diecezji Płockiej - Andrzej Zakrzewski. Druhowie OSP Jarczewo aktywnie uczestniczyli  we Mszy Świętej oraz z uwagą i refleksją słuchali  słów homilii wygłoszonych przez Kapelana. W tym dniu nie zabrakło na uroczystości druhów z zaprzyjaźnionych jednostek z terenu gminy Skępe.  

Na uroczystość przybyły  władze  gminne na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe Piotrem Wojciechowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem Januszem Kozłowskim oraz Radną Rady Miejskiej w Skępem Marią Kuczmarską. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu w Lipnie Anną Smużewską. Na uroczystość przybył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druh Zbigniew Sosnowski. Razem z przyjaciółmi i sympatykami jednostki OSP Jarczewo, wspólnie przeżywaliśmy Uroczystość.  Po Ceremonii poświęcenia figur nie zabrakło przemówień i gratulacji z ust zaproszonych gości.

 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana
 • Zdjęcie z poświęcenia figur św. Floriana

Gwarancja z FGR

 • Plakat promocyjny Funduszu Gwarancji Rolnych

Działania kontrolne

W dniu 27.04.2021 r. przedstawiciele Miasta i Gminy przeprowadzili działania kontrolne w Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Gabinecie Weterynaryjnym, Schronisku, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjnym w Wojtyszkach, a więc w miejscu, w którym znajdują się bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy. W kontroli uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Jaworski, Inspektora ds. komunalnych i gospodarki mieszkaniowej Krzysztof Małkiewicz oraz radna Rady Miejskiej w Skępem Justyna Składanowska.

Kontrola była podyktowana nie tylko potrzebą weryfikacji wywiązywania się przez schronisko z zapisów zawartej umowy, ale również interwencjami i petycjami wielu osób sugerującymi, że w schronisku zwierzęta nie tylko były pozbawione opieki, ale również maltretowane i głodzone, a ich stan zdrowia był bardzo zły. Zarzucano również brak opieki nad zwierzętami podczas weekendów i świąt. Podobny obraz przedstawiany jest w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Na dzień kontroli w schronisku przebywało 35 zwierząt  z terenu Miasta i Gminy Skępe, w tym 34 psyi 1 kot. Psy przebywają pojedynczo lub w parach w przestronnych kojcach, zaś każdy z nich posiada oddzielną budę. Zwierzęta mają zapewnione stałe źródło świeżej wody, zaś kojce są regularnie sprzątane. Weryfikacji pochodzenia psów dokonano na podstawie odczytu chipa oraz dokumentacji zdjęciowej. Zwierzęta są w dobrej kondycji odpowiadającej ich wiekowi, zadbane, co można stwierdzić po wyglądzie, w tym wyglądzie ich sierści. Brak jakikolwiek oznak znęcania się nad nimi czy głodzenia. Kot przebywał w specjalnie wygrodzonej kociarni. Weryfikacji pochodzenia zwierzęcia dokonano na podstawie odczytu chipa oraz dokumentacji zdjęciowej. Kot znajduje się w  dobrej kondycji odpowiadającej jego wiekowi, jest zadbany, co można stwierdzić po wyglądzie, w tym wyglądzie ich sierści.

Dokonano przeglądu dokumentacji zwierząt, która jest prowadzona bardzo starannie. Każde zwierzę ma założoną książeczkę zdrowia, gdzie wpisywane są wykonane szczepienia, zabiegi oraz historia chorób i leczenia.

Z uzyskanych informacji wynika, że zwierzę po przybyciu do schroniska jest szczepione przeciw chorobom wirusowym i poddawane dwutygodniowej kwarantannie oraz leczone, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Po upływie kwarantanny pies otrzymuje własny boks lub jest dalej leczony. Zwierzęta karmione są karmą mięsną z puszek oraz karmą suchą, a także mięsem surowym, które jest mieszane z suchą karmą. Na wyposażeniu schroniska jest gabinet weterynaryjny, w którym znajduje się sala operacyjna oraz gabinet rtg i usg. Dzięki temu lekarz weterynarii, który jest stałym pracownikiem schroniska może wykonywać wszystkie zabiegi oraz większość badań, zaś badania pobranych próbek krwi wysłane są do laboratorium do Warszawy. Znaczna część pracowników mieszka na terenie schroniska, co zapewnia prawidłową opiekę, również w weekendy i święta. Schronisko posiada również wszystkie dokumenty regulujące jego działalność.

Schronisko działa także aktywnie na rzecz adopcji zwierząt, gdyż tylko w tym roku wg. stanu na koniec marca adoptowanych zostało 6 psów.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarzuty podnoszone w Internecie oraz kierowane do urzędu nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, a co godne podkreślenia schronisko o kontroli zostało poinformowane z niespełna 24 godzinnym wyprzedzeniem, co oznacza brak możliwości jakiegokolwiek przygotowania.

 

 • Widok na jeden z sektorów, w którym zlokalizowane są boksy...
 • Opiekun wraz z psem na wybiegu
 • Czynności porządkowe prowadzone w jednym z sektorów, w...
 • Pies w boksie
 • Pies w boksie
 • Pies w boksie
 • Trzy koty w klatce w gabinecie weterynaryjnym
 • Pracownia usg i rtg w gabinecie weterynaryjnym

Uroczystość odpustowa

 • 20210513_150711

525 lat obecności Cudownej Figury Matki Bożej Skępskiej Brzemiennej

 • 1

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła

XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Program w segmencie IA skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2021 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
 • Napis Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

przekazuje do publicznej informacji ważny Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczący wszystkich mieszkańców i właścicieli gruntów przyległych do drogi

 • Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
wszystkim Bibliotekarkom, Bibliotekarzom oraz Pracownikom Bibliotek
życzymy ciekawych pomysłów, entuzjazmu i kreatywnych działań
w propagowaniu czytelnictwa.

Pełni nadziei na odrodzenie się normalności dziękujemy za wkład pracy
w upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

Uroczysta Msza Święta

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków.

Uroczystości 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w związku z trwającą epidemią, odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie.

By uczcić pamięć tego wydarzenia przedstawiciele władz samorządowych, brać strażacka i mieszkańcy uczestniczyli w Mszy Świętej w Klasztorze OO. Bernardynów. Modlitwa ta była także podziękowaniem za opatrzność Bożą i szczęśliwe powroty z akcji naszych strażaków, a także prośbą o dalsze łaski Boże za wstawiennictwem Św. Floriana. Mszę koncelebrowali Kustosz Sanktuarium Maryjnego, Gwardian Klasztoru - O. Ekspedyt Osiadacz, O. Ezechiel Lasota oraz Wikariusz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego – Ks. Jarosław Szumański. Oprawę liturgiczną uświetniła skępska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Lecha Nowatkowskiego. Obecne były także poczty sztandarowe z OSP w Skępem i OSP w Wiosce.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Radna Rady Powiatu w Lipnie Grażyna Frymarkiewicz i Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Barbara Leśniewska złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterom poległym w walce z zaborcą.

 

 • Na zdjęciu Burmistrz Piotr Wojciechowski, Skarbnik Barbara...
 • Na zdjęciu Burmistrz Piotr Wojciechowski, Skarbnik Barbara...
 • Burmistrz Piotr Wojciechowski składa pamiątkową wiązankę...
 • Na zdjęciu Burmistrz Piotr Wojciechowski, Skarbnik Barbara...
 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy WSZYTSKIM DRUHNOM I DRUHOM Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta i Gminy Skępe serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Drodzy Strażacy przyjmijcie najszczersze wyrazy szacunku i uznania dla Waszej odpowiedzialnej służby – codziennej gotowości do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy potrzebującym. Szczególnie w dobie obecnego kryzysu stoicie na straży bezpieczeństwa mieszkańców i wspieracie działania zwalczające rozwój epidemii.

Niech podejmowane inicjatywy przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
z Radnymi

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
wraz z Pracownikami Urzędu

 

 • Napis do punktu szczepień

Od dnia 04 maja 2021 roku Szpital Lipno sp. z o. o. uruchamia punkty szczepień powszechnych dla ludności, a w szczególności dla mieszkańców Powiatu Lipnowskiego i ich rodzin.
Powszechny punkt szczepień zlokalizowany jest na terenie Szpitala w budynku Poradni Specjalistycznej.
Serdecznie więc zapraszamy Państwa do zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 pod numerami telefonów:
- 54 288 0354,
- 530 926 202,
- 534 938 381.
W ramach akcji szczepień powszechnych, zapraszamy do współpracy firmy i zakłady pracy. Zaszczepienie mieszkańców Lipna i Powiatu umożliwi nam wszystkim powrót do normalności sprzed pandemii.

/-/ Prezes Zarządu Szpital Lipno sp. z o.o.

Andrzej Wasielewski

 • 10 poras spisowych dla seniorów
 1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.
 2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt spisowy.
 3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.
 4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza.
 5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.
 6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. Poinformuj je o tym.
 7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.
 8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.
 9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.
 10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój
  obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie.
 • Miasto i Gmina Skępe otrzymały 2 263 006 zł. z Rządowego...

Miasto i Gmina Skępe otrzymały 2 263 006 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Spółdzielczej w Skępem 

W dniu 21 kwietnia bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Józefa Ramlau oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Sambora Gawińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski oraz Inspektor ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Agnieszka Skowrońska. Tematem spotkania była możliwość zagospodarowania niedawno pozyskanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic Klasztornej i Wymyślińskiej w kontekście objęcia jej strefą ochrony konserwatorskiej. Konkluzje spotkania są niezwykle pomyślne gdyż Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał wstępną zgodę na posadowienie na przedmiotowym terenie obiektu, który będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a zlokalizowane w nim będą również m.in. biblioteka i czytelnia oraz sala konferencyjna, dzięki czemu budynek będzie mógł pełnić szerokie funkcje związane z propagowaniem kultury.

Następnie goście wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe udali się do pobliskiego Klasztoru oo. Bernardynów gdzie zostali przyjęci przez Gwardiana Klasztoru o. Ekspedyta Osiadacza. Na spotkaniu zostały omówione zamierzenia i potrzeby inwestycyjne oraz przedstawione już realizowane przedsięwzięcia w zakresie restauracji i konserwacji zabytkowej tkanki obiektu klasztornego.

 • Drewniany budynek znajdujący się na nieruchomości będącej...
 • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Piotr Wojciechowski, Sambor...
 • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Józef Ramlau, o. Ekspedyt...
 • Figura Matki Bożej Skępskiej znajdująca się w Klasztorze...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 13:00 dnia 10.08.2021 r. do godz. 23:00 dnia 10.08.2021 r.

Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 121.

Grażyna Mucha

 • Informacja o spotkaniu on-line

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie on-line z przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 23 kwietnia o godz. 11:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i realizowany za pośrednictwem aplikacji Webex Meetings

Link do spotkania

Informacja o metodach realizacji NSP2021 kwiecień

 • Informacja o metodach realizacji NSP2021 kwiecień
 • Napis Dzień Wolny

4 maja Dniem Wolnym

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe uprzejmie informuje, że dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) jest dla Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

DNIEM WOLNYM OD PRACY

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto, przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. (Święto Pracy), co wynika z uregulowań Kodeksu Pracy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 • Pielęgniarka podająca szczepionke pacjentowi

INFORMACJA

Rejestracja na szczepienia

przeciwko COVID-19

czynna w godz. 8:00-15:00

nr telefonu 605-361-783

miejsce szczepień: MGOK w Skępem, ul. Dobrzyńska 1

 • Plakat imprezy Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021,
które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

 

Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy - „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”

3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) - przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka - rolnicy - przedsiębiorcy - doradztwo)”

4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

Przewidujemy dwie  formy udziału w Krajowych Dniach Pola - stacjonarną i wirtualną.

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie:https://dnipola.kpodr.pl

 

 • Logo programu społecznej inicjatywy mieszkaniowej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Urząd Miasta i Gminy Skępe  prowadzi nabór na listę rezerwową  na najem mieszkań w związku  z przystąpieniem do SPOŁECZNEJ INICJATYWY MIESZKANIOWEJ KZN TORUŃSKI SP. Z O.O.

 • Program ten umożliwia wybudowanie mieszkań na wynajem
  z możliwościa dojścia do własności.
 • W ramach najmu w SIM wchodzi program dopłat do czynszu MIESZKANIE NA START

 

 • Nie masz możliwosci zaciągnięcia kredytu hipotecznego?
 • Nie posiadasz tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego?
 • Nie chcesz wiazać się z bankiem wieloletnim kredytem?

Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!!!

PAMIĘTAJ!!!!

 • biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację na rynku nieruchomości, ostateczne kalkulacje wysokości czynszu zostaną podane po zakończeniu budowy budynku wielorodzinnego,
 • wymagany wkład własny w wysokości 20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
 • możliwość złożenia wniosku o wykup mieszkania po upływie 15 lat,

 

Co należy zrobić:

wypełnić ankietę + złożyć podpisaną deklarację i dostarczyć ją do Urzędu Miasta i Gminy Skępe w terminie do dnia 30 maja 2022r. (bezpośrednio do urzędu, listownie, e-mailem na adres: sekretariat@skepe.pl, poprzez ePUAP) – druk ankiety
i deklaracji dostępny jest na stronie: skepe.pl/sim

W przypadku pytań  lub niejasności prosimy kontaktować się pod nr tel. 54 287-85-27.

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.12.2021 r. do godz. 20:00 dnia 20.12.2021 r.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C. W dalszym okresie utrzyma się temperatura ujemna

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: brak.

Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 150

Roman Brzuchalski

Życzenia od MGOK-u

 • życzenia

Nabór Kandydatów na Rachmistrzów

 • zdjęcie przedstawia plakat dotyczący naborów na rachmistrzów

Informacja

INFORMACJA

25 stycznia rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, które odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony. Z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom:

 • jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu  - powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii -  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  - seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556. W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia nie udawali się jutro osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z powyższych narzędzi . Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane przez infolinię lub Internet – zostanie umówiony na szczepienie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do Polski.

Dzień Babci i Dziadka

 • Obraz przedstawia życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

z okazji Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia wypełnionych radością i życzliwością.

Życzymy, aby każdego dnia omijały Państwa zmartwienia, troski i choroby, a zdobyte doświadczenie oraz życiowa mądrość służyły innym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Bezpłatna Mammografia

 • Plakat przedstawia termin badania Mammograficznego
 • reżim sanitarny

Mammografia w Skępem

 • obraz przedstawia termin badania mammograficznego w Skępem

Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich. Ostatni dzwonek!

W intrenecie w dniu 3 lutego bieżącego roku ukazał się artykuł autorstwa Pani Małgorzaty Chojnickiej traktujący o rządowej pomoc dla gmin popegeerowskich.

Poniżej przestawiamy fragmenty artykułu dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamierzeń Miasta i Gminy Skępe w tym zakresie.

„Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich jest hitem. Gminy chcące uzyskać rządową pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich muszą się spieszyć. Jeszcze można składać wnioski, ale czas szybko ucieka. W ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać nawet kilkumilionowe wsparcie. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich wzbudza ogromne zainteresowanie. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł. Gminy mogą składać wnioski o sfinansowanie bądź dofinansowanie inwestycji w miejscowościach, w których istniały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Każda z gmin może złożyć maksymalnie trzy wnioski i zazwyczaj tyle składają. Potrzeby w tych miejscowościach są bardzo duże, do czego przyczyniły się lata zaniedbań.

Co oferuje program wsparcia gmin popegeerowskich? Samorządy postawiły przede wszystkim na budowę dróg i sieci wodno – kanalizacyjnych. Zresztą wachlarz inwestycji, które można zrealizować tym programie wsparcia gmin popegeerowskich jest bardzo szeroki. W grę wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, wodociągów, dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy centrów wsi, które staną się miejscem integracji mieszkańców. Może to być nawet budowa remiz strażackich czy obiektów sportowych.

Ponadto z tych środków będzie można sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia, które pochodzi z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Do kiedy można składać wnioski. Jeszcze tylko do 12 lutego 2021 r. gminy mogą składać wnioski w ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł.

Wysokość wsparcia. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych może wynieść od 50 tys. zł do 5 mln zł. Zainteresowanie ze strony gmin jest ogromne.

Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich. W gminie Skępe w województwie kujawsko – pomorskim działało duże Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wiosce, które przejęło majątek ziemski Zielińskich – rodziny bardzo zasłużonej nie tylko dla ziemi dobrzyńskiej. Po XIX – wiecznym dworku została jedynie oficyna, w której mieści się przedszkole samorządowe, oraz zabytkowy park. Władze samorządowe chciałyby, by stał się on miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym. Jeden z wniosków, składanych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich, będzie dotyczył budowy drogi dojazdowej do tego parku, która ma stać się punktem wyjścia do dalszych działań.

– Wioska jest miejscowością typowo popegeerowską i zależy mi na tym, aby jej mieszkańcy mogli skorzystać z tej pomocy – stwierdza Piotr Wojciechowski, burmistrz miasta i gminy Skępe. – Przygotowaliśmy projekt budowy dróg wewnętrznych na osiedlu, gdzie mieszkają w dużej mierze rodziny byłych pracowników PGRu. Zaplanowaliśmy tam również chodniki. Ponadto chcemy także zmodernizować, rozbudować i doposażyć świetlicę wiejską. Lokalna społeczność, która jest bardzo aktywna, bardzo jej potrzebuje. W sumie złożymy trzy wnioski. (…)

Wnioski rekomendować będą wojewodowie. Po pierwsze, wnioski złożone przez samorządy będą opiniowane przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tu chodzi głównie o potwierdzenie, czy w danej miejscowości funkcjonował PGR. Po drugie, z taką opinią KOWR odsyła wniosek do gminy, a ona przesyła go już bezpośrednio do wojewody. Po trzecie, rekomendowane przez wojewodę wnioski są oceniane Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich – podsumowanie

Większość samorządów gminnych stara się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do pozyskania środków zewnętrznych. Ogólnie mówiąc, bez takiej pomocy nie są w stanie realizować dużych inwestycji. Tegoroczne budżety skonstruowały bardzo oszczędnie, ograniczając zadania inwestycyjne do tych najbardziej koniecznych. Teraz mają kolejną szansę na otrzymanie pomocy rządowej. Wbrew pozorom rządowy program wsparcia gmin popegeerowskich daje duże możliwości. Wprawdzie są gminy, gdzie PGRów nie było, ale są one w mniejszości.

W tym programie rządowym samorządy postawiły na poprawę infrastruktury w miejscowościach popegeerowskich. W rzeczywistości głównie chodzi o kanalizację sanitarną i drogi. Gminy w tej chwili praktycznie kończą prace nad wnioskami, a później przyjdzie im tylko czekać na rozstrzygnięcie.

Na zakończenie, rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich to znakomity krok, by pomóc słabszym. (…)”

Autorem wszystkich zdjęć zamieszczonych w artykule jest Pani Małgorzata Chojnicka, zaś zainteresowanych artykułem zapraszamy na witrynę internetową Agrofaktu.  

 • Brama wjazdowa do parku w Wiosce
 • Budynki wielorodzinne Spdzielni Mieszkaniowej w Wiosce.
 • Zabytkowy drzewostan parku w Wiosce

Informacja

Szanowni Państwo,
w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i chodników. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Poradnictwo Obywatelskie

Szanowni Państwo,

w załączeniu udostępniamy Państwu Listę Jednostek Poradnictwa Obywatelskiego w ramach informacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Narodowy spisy powszechne

 • Plakat reklamowy powszechnego spisu ludności

Informacja o szczepieniach

W związku z koniecznością zabezpieczenia szczepień dla pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych zasadach ogłoszono nabór na szczepienia wyjazdowe.

Na terenie województwa będą działały 4 zespoły wyjazdowe, zabezpieczające poszczególne obszary:

I obszar – miasto Bydgoszcz, powiat sępoleński, powiat świecki, powiat tucholski  - Maramed Marcin Janicki tel. 730-370-046

II obszar – powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat mogileński, powiat nakielski, powiat żniński – SP ZOZ Mogilno tel. 510-659-442

III obszar – miasto Toruń, powiat chełmiński, miasto Grudziądz, powiat grudziądzki, powiat wąbrzeski, powiat brodnicki, powiat golubsko-dobrzyński - Maramed Marcin Janicki tel. 730-370-046

IV obszar – miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat radziejowski, powiat aleksandrowski, powiat lipnowski, powiat rypiński, powiat toruński – FANTOMAN CARE Łukasz Bińkowski tel.695-305-817

Koordynator gminny ds. szczepień

Anna Olszewska


Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień.

Ważne daty w miesiącu marcu to:

 • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony zostanie harmonogram rejestracji w celu uporządkowania i ułatwienia całego procesu.

DATA    GRUPA

11.03 - 13.03 - rocznik 1952

18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 - grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Od 15 marca 2021 roku rozpoczyna się szczepienie pacjentów chorych przewlekle. Do ww. szczepienia uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

 • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne

Pacjenci dializowani: rozpoczęcie szczepień od 16.03, szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpitalach.

Pacjenci w tej grupie, którzy są unieruchomieni i wymagają szczepienia w warunkach domowych będą mogli zostać zgłoszeni przez lekarzy prowadzących/lekarzy POZ do wyjazdowych punktów szczepień lub mobilnych zespołów szczepień.

Pozostali pacjenci tej grupy będą mogli zgłaszać się sami do populacyjnych punktów szczepień.

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce). Brak przeciwwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możliwość realizacji szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Wizyta Ministra i Wicewojewody

18.02.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau. Podczas spotkania rozmawiano na temat budowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, odwiedzono nowo wyremontowany budynek Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” oraz czekający na remont budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Radny Rady Miejskiej w Skępem Marcin Mierzejewski i Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” Małgorzata Wioletta Grzywińska.

 • Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w...
 • Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w...
 • Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy...
 • Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy...
 • Zdjęcie przedstawia Ministra i Posła na Sejm RP Jana...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...

Kiermasz Wielkanocny

 • Plakat promujący Kiermasz Wielkanocny
 • opis sposobu dokonania zakupu w kiermaszu, wersja tekstowa...

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skępem serdecznie zaprasza na internetowy Kiermasz Wielkanocny

sprzedaż on-line na stronie

www.spskepe.szkolnastrona.pl

w dniach 15 – 31 marca 2021 r.
W kiermaszu sprzedawane będą prace pokonkursowe z Gminnego Konkursu Plastycznego

„Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna"

wykonane przez Dzieci i Młodzież z Miasta i Gminy Skępe.

Dochód ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców SP w Skępem.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna 2021

 • Plakat promujący konkurs Wyjątjkowa Ozdoba Wielkanocna 2021

Spełnienia marzeń

 • Życzenia z okazji dnia kobiet

Szanowne Panie,

z okazji Dnia Kobiet, składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Życzymy Wam także wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze,

pozytywnego spoglądania w przyszłość, wiary we własne siły i możliwości,

pięknych i trwałych przyjaźni.

Niech radość i uśmiech towarzyszą Wam każdego dnia!

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 8 marca 2021 r.

Plan szczepień - marzec 2021

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień.

Ważne daty w miesiącu marcu to:

 • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony zostanie harmonogram rejestracji w celu uporządkowania i ułatwienia całego procesu.

DATA    GRUPA

11.03 - 13.03 - rocznik 1952

18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 - grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Od 15 marca 2021 roku rozpoczyna się szczepienie pacjentów chorych przewlekle. Do ww. szczepienia uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

 • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne

Pacjenci dializowani: rozpoczęcie szczepień od 16.03, szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpitalach.

Pacjenci w tej grupie, którzy są unieruchomieni i wymagają szczepienia w warunkach domowych będą mogli zostać zgłoszeni przez lekarzy prowadzących/lekarzy POZ do wyjazdowych punktów szczepień lub mobilnych zespołów szczepień.

Pozostali pacjenci tej grupy będą mogli zgłaszać się sami do populacyjnych punktów szczepień.

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce). Brak przeciwwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możliwość realizacji szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska z wizytą w Skępem

4 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Anetą Jędrzejewską. Podczas spotkania rozmawiano na temat nowej perspektywy finansowej. Pani Marszałek odwiedziła także nowo wybudowaną Stację Uzdatniania Wody w Skępem. Budowa stacji została zakończona w roku 2020, była to inwestycja w wysokości 3,6 mln zł, która została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 kwotą 1,4 mln zł i jest częścią większego projektu infrastrukturalnego, który obejmuje również realizowaną obecnie na terenie gminy sieć kanalizacyjną.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Członek Zarządu...
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz z Członkiem Zarządu...

Z okazji Dnia Sołtysa

 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienną pracę na rzecz swojego sołectwa
i wysiłek wkładany w konsekwentne realizowanie potrzeb lokalnej społeczności.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków Sołtysa, wytrwałości oraz wiele ludzkiej serdeczności, życzliwości i zrozumienia.

Niech efekty Waszej pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

 Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

 

Skępe, 8 marca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny

 • plakat promujący Narodowy Spis Powszechny Ludzności i...

Kiermasz Wielkanocny - stoisko online

 • Obraz przedstawia informację o uruchomieniu stoiska online...

Kiermasz Wielkanocny - stoisko online
Serdecznie zapraszamy - link do przedmiotów tutaj: Kiermasz Wielkanocny 2021- stoisko online

Konkurs fotograficzny


Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.
Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
tel. 523497587 lub 604060204

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

link do strony internetowej Konkursu: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

KOMUNIKAT STAROSTY LIPNOWSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY LIPNOWSKIEGO - SZEFA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LIPNIE z dnia 25.03.2021 r.

W imieniu własnym oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców powiatu, aby rygorystycznie przestrzegać reguł reżimu sanitarnego w zakresie zabezpieczania się przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W minionym tygodniu na terenie kraju, w tym w powiecie lipnowskim, nastąpił drastyczny wzrost zachorowań na Covid-19. Znacznie wzrosła też śmiertelność osób zarażonych koronawirusem. Dlatego od 27 marca br. zostają wprowadzone w całej Polsce zwiększone obostrzenia sanitarne dla wszystkich obywateli.

W celu ograniczenia dalszych zachorowań apeluję o wstrzemięźliwość w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań oraz przestrzeganie ścisłego reżimu sanitarnego. Pamiętajmy, że stosowanie się do zaleceń ma za zadanie chronić nas, naszych najbliższych oraz osoby przebywające w naszym otoczeniu przed niebezpieczeństwem zarażenia się wirusem. Odpowiedzialne zachowanie to wkład nas wszystkich w walkę z epidemią.

Bądźmy świadomi występującego zagrożenia i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo.

W oryginale
Starosta
Krzysztof Baranowski

Skrócenie czasu pracy

 • komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie czynny w godz. od 7:30 do 12:00.

 

Burmistrz
Piotr Wojciechowski

 • Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Drodzy Mieszkańcy,

z okazji Świąt Wielkanocnych

prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia.

W obecnie trudnej sytuacji życzymy,

aby święta były bezpieczne dla Państwa i Państwa Bliskich.

Wszystkim życzymy zdrowia,

a także, aby każdy znalazł chwilę odpoczynku i wytchnienia.

Niech ten czas będzie także czasem refleksji

oraz radości i spokoju.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” zorganizowało zbiórkę słodyczy  „Zajączkowa paczka” dla Hospicjum Nadzieja w Toruniu, w którym przebywają dzieci chore oraz niechciane.  Słodki prezent został przekazany 26.03.2021 na ręce  pani  prezes Aleksandry Ruszczak i koordynatora Magdaleny Nałęcz. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję – dzieciom ,rodzicom i innym darczyńcom o ciepłych sercach. Razem możemy więcej.

 • Pani Dyrektor Wioletta Grzywińska, Pani Prezes Aleksandra...
 • Okolicznościowy dyplom
 • Okolicznościowy dyplom

Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień. W obliczu III fali pandemii COVID-19 musimy działać zdecydowanie. Dzięki zmianom, które wprowadzamy i zwiększeniu dostaw, będziemy mogli szczepić szybciej!

Im więcej osób przyjmie szczepionkę przeciw Covid-19, tym większa szansa na zwalczenie pandemii, pełne otwarcie gospodarki i powrót do życia bez obostrzeń. W związku z obiecanymi przez producentów dużymi dostawami szczepionek przeciw Covid-19 w II kwartale tego roku – przyspieszamy! Wprowadzamy zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które usprawnią cały proces. Co się zmieni?

Przede wszystkim zwiększymy liczbę punktów szczepień, ale też personelu, który kwalifikuje do szczepień oraz samą kadrę szczepiącą. Usprawnimy też proces kwalifikacji.

– Do końca II kwartału chcemy zaszczepić 20 mln osób, a do końca sierpnia – wszystkich chętnych – poinformował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. – Chcemy działać jak najszybciej, bo każdy dzień pandemii przynosi straty – dodał Prezes Rady Ministrów.

Więcej punktów szczepień

Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących uruchomiliśmy także wyjazdowe zespoły szczepiące. W II kwartale poszerzamy katalog miejsc, w których można będzie się zaszczepić.

Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:

 • przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych),
 • szpitalach rezerwowych,
 • szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),
 • punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),
 • punktach drive thru,
 • zakładach pracy,
 • aptekach.

Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek.

– Według danych producentów, w kwietniu do Polski ma przyjechać ok. 5 mln dawek szczepionek. A ilości deklarowane sięgają 7 mln – poinformował pełnomocnik rządu ds. sczepień Michał Dworczyk. – Przygotowujemy system na te dostawy – poszerzamy katalog punktów szczepień, ale wprowadzamy również zmiany w samych szczepieniach – dodał szef KPRM.

Większa kadra osób szczepiących i prostsze zasady kwalifikacji

Chcemy jeszcze bardziej usprawnić proces, dlatego wprowadzamy także zmiany organizacyjne w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień.

 • Kto kwalifikuje do szczepienia?

W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

 • Kto może szczepić?

Poszerzamy też kadrę szczepiącą. Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Uwaga! Zmieni się też sam proces kwalifikacji. Do tej pory pacjent musiał przejść badanie lekarskie i uzupełnić kwestionariusz.

Od II kwartału podstawą kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 będzie kwestionariusz wstępnego wywiadu. Jeżeli pacjent wypełni kwestionariusz i oświadczy wszystko prawidłowo, zostanie dopuszczony do szczepienia. Jeżeli w kwestionariuszu coś wzbudzi wątpliwości, osoba wykonująca szczepienie skonsultuje się z lekarzem.

Rejestracja na szczepienia – jak będzie wyglądać w kwietniu?

W marcu otworzyliśmy rejestrację dla osób od 60. roku życia. – Teraz, chcąc przyspieszyć cały proces wprowadzamy nowelizację Narodowego Programu Szczepień. Wchodzimy w etap szczepień populacyjnych – poinformował Michał Dworczyk. W kwietniu uruchamiamy zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972.

Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później.

Już teraz zachęcamy wszystkich do zgłaszania się na szczepienia za pośrednictwem formularza. To najszybsza i najprostsza forma zapisów. Tuż przed rozpoczęciem terminu rejestracji Twojej grupy wiekowej, z skontaktuje się z Tobą infolinia.

Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego!

Osoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się – najlepiej telefonicznie – bezpośrednio w punkcie szczepień.

Wszystkich, którzy potrzebują dodatkowych informacji dotyczących rejestracji, zapraszamy na specjalną stronę gov.pl/szczepimysię: zobacz jak zarejestrować się na szczepienie!

I kwartał – podsumowanie Narodowego Programu Szczepień

Czekamy na obiecane przez producentów zwiększone dostawy szczepionek. Chcemy działać szybciej, ale pamiętajmy, że jesteśmy uzależnieni od firm farmaceutycznych. Mimo problemów w tym zakresie w I kwartale tego roku, udaje się nam wywiązywać z obietnic. Na początku roku, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk obiecał, że do końca tego kwartału zaszczepimy 3 mln Polaków. Według statystyk na 30 marca  w polskich punktach szczepień wykonano już 6 mln szczepień. Prawie 4 mln osób otrzymało jedną dawkę, a ponad 2 mln – dwie dawki szczepionki.

Za nami już szczepienia m.in. kadry medycznej, personelu i pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, a także nauczycieli. Szczepimy seniorów, chorych przewlekle oraz służby mudnurowe. Efekty już są widoczne. Po zaszczepieniu odnotowano znaczący spadek zakażeń u pracowników medycznych oraz u pensjonariuszy DPS-ów.

Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalne

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” we współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu organizuje konkurs zatytułowany „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”. Celem konkursu jest promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców regionu oraz kształtowanie aktywnych postaw na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Udział w konkursie pozwoli na rozwinięcie zainteresowań szeroko pojmowanym bezpieczeństwem ekologicznym a samo wydarzenie będzie miało charakter promocyjno-informacyjny i edukacyjny. Dla laureatów konkursu przewidziane są interesujące nagrody.
W załączeniu Regulamin Konkursu, gdzie przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję na zainteresowanie oraz rozpropagowanie idei konkursu w swoim środowisku a także umożliwienie udziału wszystkim zainteresowanym.

Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia Salutaris
dr Andrzej Potoczek

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

 • Burmistrz Piotr Wojciechowski prezentuje podpisana umowę

W dniu 01.04.2021r. w Krobii (gmina Lubicz) miało miejsce podpisanie porozumień wstępnych dot. utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej między Krajowym Zasobem Nieruchomości a 26 samorządami z województwa kujawsko-pomorskiego m.in. Miastem i Gmina Skępe. W spotkaniu wzięli udział Pani Iwona Michałek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Pucek wiceprezes KZN, Dariusz Pawlak oraz wójtowie i burmistrzowie gmin które wyraziły wolę  współpracy przy utworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.  Podpisane porozumienie pozwoli na podjęcie działań formalno - prawnych w kierunku utworzenia SIM, zaś finalnie wszystkie zainteresowane samorządy planują budowę nowych mieszkań w łącznej liczbie ponad 800.

Akcja poboru krwi

Odblaski dla mieszkańców

21 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu z Policjantami z Posterunku Policji w Skępem. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności prewencyjnej na terenie naszej gminy. W ramach dobrej współpracy Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na ręce Kierownika Posterunku przekazał kamizelki odblaskowe, breloczki, opaski i maskotki. Zakupione przez samorząd gminny elementy odblaskowe będą przekazywane mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe podczas spotkań z policjantami.

Pamiętajmy, że jeden mały odblask przyczepiony do ubrania, może uratować życie!

 • Przedstawiciele policji wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy...

Życzenia z okazji Dnia Ojca

 • Obraz przedstawia życzenia z okazji Dnia Ojca

Z okazji Dnia Ojca składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i radości ze swoich pociech.
Niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do dumy,
a ich uśmiech daje Wam siłę i wytrwałość każdego dnia.

  Przewodniczący                                                             Burmistrz
  Rady Miejskiej w Skępem                                               Miasta i Gminy Skępe

 

         Janusz Kozłowski                                                     Piotr Wojciechowski

 

Skępe, 23 czerwca 2021 r.

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022

 • Obraz przedstawia życzenia z okazji zakończenia roku...

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy,

Rodzice oraz Drodzy Uczniowie

składam serdeczne podziękowania
za pracę w roku szkolnym 2020/2021 –
niezwykle trudną ze względu na długotrwały stan epidemii i związane z nim ograniczenia.

Dziękując za wytężony wysiłek,
gratuluję licznych sukcesów i osiągnięć edukacyjnych.

Na czas wakacji życzę radosnego, spokojnego
i bezpiecznego wypoczynku.

Mam nadzieję, że nowy rok szkolny 2021/2022
wszyscy rozpoczną wypoczęci i pełni sił
– co ważne, bez niepokoju o zdrowie nasze i naszych bliskich.

                                                                      

                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                      Miasta i Gminy Skępe

                                                                                                                          Piotr Wojciechowski

Wycieczka do Warszawy

 • Obraz przedstawia informacje dotyczące wycieczki dla...

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem „GUCIO” i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej w Skępem na wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.

Wycieczka odbędzie się 9 lipca 2021 roku.

Koszt wycieczki – 52,00 zł

Z młodszymi uczniami na wycieczkę może jechać rodzic lub osoba wskazana przez rodzica.

Zgłoszenie i wpłata na wycieczkę - do 5.07.2021 r. do Mirosławy Krasińskiej (Skępe, ul. Sportowa 3)

Miejsce wyjazdu i powrotu z wycieczki – parking przy Szkole Podstawowej w Skępem

Program wycieczki:

 • Zbiórka – parking szkolny – godz. 5.45; wyjazd godz. 6.00
 • 9.20 wizyta w Centrum Nauki Kopernik
 • 13.30 seans w Planetarium
 • Posiłek w barze na terenie Centrum (we własnym zakresie)
 • Spacer po Starówce
 • Wyjazd ok. godz. 17.00.powrót do Skępego ok. 20.00

Jeśli się zdecydujesz:

 • zadzwoń do Mirosławy Krasińskiej – 728 393 485
 • wypełnij kartę zgłoszeniową (można pobrać ze strony www.skepe.pl lub spskepe.szkolnastrona.pl lub u M. Krasińskiej)

Więcej informacji o wycieczce w regulaminie wycieczki.

Zapraszamy do udziału w wycieczce!

Festiwal balonowy 2021

Serdecznie zapraszamy 10 lipca br. (sobota) mieszkańców Miasta i Gminy Skępe na:

 • POKAZ BALONÓW godz. 18.00-19.00
  plac przy OSP w Wiosce

(UWAGA: balony wylecą jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne)

 • FESTIWAL OGNIA – przejazd ulicami Skępego

          START: ok. godz. 20.30 (plac po byłym targowisku)

         przejazd ulicami Skępego: Sierpecką, Mikołaja Kościeleckiego, 1 Maja, Klasztorną

         ZAKOŃCZENIE: plac przy Klasztorze

FESTIWAL OGNIA na trasie zabezpieczać będą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem i w Wólce
oraz policjanci z Posterunku Policji w Skępem.

 • Obraz przedstawia informacje o festiwalu balonowym

Festiwal balonowy za nami!

10 lipca br. dzięki przychylności Grupy HiFly odbył sie w Skępem #FESTIWALBALONOWYKUJAW I POMORZA.

Już po raz trzeci został on zorganizowany również w Skępem. Tym razem udało się! Na skępskim niebie, można było oglądać niecodzienny widok. Z placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce w niebo poszybowało pięć pięknych balonów. Natomiast wieczorem mieszkańcy Skępego i ich goście mogli podziwiać pokaz ognia, który przejechał ulicami miasta.

W imieniu samorządu gminnego oraz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe serdecznie dziękujemy Grupie HiFly, wszystkim sponsorom i partenrom za zorganizowanie tego wspaniałego wydarzenia w Skępem. Jednocześnie dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem i w Wólce oraz policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie i Posterunku Policji w Skępem za okazaną pomoc podczas przejazdu pokazu ognia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niezwykłego wydarzenia!

 

 • 1. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 2. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 3. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 4. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 5. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 6. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 7. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 8. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 9. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 10. Festiwal balonowy zdjęcie z imprezy
 • 11.Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta
 • 12. Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta
 • 13. Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta
 • 14. Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta
 • 15. Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta
 • 16. Pokaz ognia zdjęcie z przejazdu ulicami miasta

Bezpieczny Senior - szkolenie prawne

16 lipca br. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem odbyło się nieodpłatne szkolenie prawne dla Seniorów z terenu Miasta i Gminy Skępe. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń Bezpieczny Senior objęła Pani Anna Gembicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP, którą podczas spotkania reprezentowała Pani Grażyna Frymarkiewicz - Radna Rady Powiatu Lipnowskiego.
W trakcie spotkania przedstawiono m.in. jak nie dać się oszukać "na wnuczka" lub "na legendę", bezpiecznie korzystać z Internetu, chronić dane osobowe, uchylić się od niechcianej umowy, prawnie zabezpieczyć swoją przyszłość, uporządkować sprawy spadkowe oraz gdzie szukać pomocy, kiedy ma się problem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Przyszłość Pokoleń, a sfinansowane w ramach projektu ze środków Fundacji LOTTO.

W imieniu władz samorządowych, a przede wszystkim Seniorów z terenu Miasta i Gminy Skępe, bardzo serdecznie dziękujemy Pani Poseł Annie Gembickiej za umożliwienie zorganizowania w naszej gminie tego ciekawego szkolenia.

 • Seniorzy podczas spotkania z prawnikiem

Kino plenerowe w Skępem

17 lipca br. na plaży nad Jeziorem Wielkim odbyło się powitanie lata w ramach projektu: Spacery filmowe. Kino plenerowe w Skępem.

Mieszkańcy Skepego, turyści oraz goście mogli uczestniczyć w niecodziennej uczcie kulturalnej. Widzowie obejrzeli premierę filmowych wspomnień o kowalskim starym kinie - "Kino Kazimierz w Kowalu", pokazy filmowych wspomnień o Włocławku - "Nasze kina we Włocławku" i Skępem - "Kino Brzask w Skępem" zrealizowanych przez Fundację Ari Ari, a także pokaz filmu pt. Sokół z masłem orzechowym (2019), reż. Tyler Nilson i Michael Schwartz

W imieniu samorządu gminnego oraz mieszkańców dziękujemy serdecznie za zorganizowanie, już po raz kolejny, kina plenerowego w Skępem. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do Pana Longina Graczyk, Pani Izabeli Trojanowskiej, Pana Roberta Pawelec oraz niezawodnej i zawsze pomocnej Pani Bożeny Ciesielskiej.

Już dziś zapraszamy na kolejne kina planerowe w Skępem!

______
Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", w ramach projektu "Seniorzy w akcji" oraz z Dyskusyjnym Klubem Filmowym "Ósemka" z Włocławka, wspierane przez Fundację Ari Ari, Urząd Miasta i Gminy w Skępem oraz Stowarzyszenie Grupa Historyczno - Poszukiwawcza GUSTAW ze Skępego.

 • 1. Mieszkańcy i turyści podczas projekcji filmu
 • 2. Mieszkańcy i turyści podczas projekcji filmu
 • 3. Mieszkańcy i turyści podczas projekcji filmu
 • 4. Kadr z filmu o Kinie Brzask
 • 5. Kadr z filmu o Kinie Brzask
 • 6. Kadr z filmu o Kinie Brzask

III Turniej o Puchar Lata

17 lipca br. na boisku sportowym w Łąkiem odbył się III Turniej o Puchar Lata pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Turniej został zorganizowany przez mieszkańców Łąkiego - Damiana i Jakuba Raczkiewicz przy współpracy z Sołtysem Łąkiego - Stefanem Hulickim. W organizację turnieju włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkiego "Łęczanki" z Przewodniczącą Iwoną Bogdanowicz na czele, które przygotowało dla zawodników słodko - słony poczęstunek.

Do rozgrywek sportowych zgłosiło się sześć drużyn.
Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

I miejsce - OSTATNI TANIEC

II miejsce - WKS JASTRZĄB

III miejsce - OLDBOYE SKĘPE.

Ponadto w turnieju brały udział także następujące drużyny: ŁĄKIE, GANJA TEAM, UKS SKOMPENSIS SKĘPE, ŁĄKIE II.

Najlepszym strzelcem turnieju został Dariusz Jesionowski, a najlepszym bramkarzem - Patryk Balcerzak.

Puchary i medale oraz nagrody indywidualne wręczyli zawodnikom: Magdalena Elwertowska - Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, Radny Rady Miejskiej w Skępem - Marcin Mierzejewski oraz Sołtys Sołectwa Łąkie - Stefan Hulicki.

Turniej odbył się pod bacznym okiem sędziów: Piotra Wiśniewskiego i Bogdana Okońskiego.

W imieniu samorządu gminnego składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie tego niezwykłego, sportowego widowiska. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację turnieju. Już dziś zapraszamy za rok, na kolejny turniej,

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!

 • 1. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 2. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 3. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 4. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 5. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 6. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 7. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 8. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 9. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 10. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 11. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 12. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 13. Zdjęcie przedstawia rozgrywki podczas turnieju.
 • 14. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 15. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 16. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 17. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 18. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 19. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 20. Zdjecie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 21. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 22. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 23. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 24. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 25. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 26. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 27. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 28. Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród, pucharów i...
 • 29. Zdjęcie przedstawia zwycięską drużynę.
 • 30. Zdjęcie przedstawia zawodników turnieju.

Podziękowanie za okazaną pomoc

Wydarzenia zeszłego tygodnia uzmysłowiły nam wszystkim jak bezsilny jest człowiek wobec sił przyrody, które potrafią budzić strach i siać zniszczenie. Dlatego należy wyrazić podziw dla ludzi, którzy pomimo przeciwności niosą pomoc potrzebującym. Z tego miejsca pragnę zatem podziękować wszystkim strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz strażakom ochotniczych jednostek straży pożarnej z terenu całego Powiatu Lipnowskiego, a w szczególności druhom strażakom z OPS Skępe, OSP Wioska oraz OSP Wólka, a także wszystkim służbom gminnym oraz pracownikom grupy Energa. Z narażeniem zdrowia i życia przez wiele godzin, nie zważając na zmęczenie, toczyliście nierówną walkę z żywiołem ratując ludzkie życie oraz mienie i majątek poszkodowanych, zaś następnie przez klika dni usuwaliście skutki nawałnic przyczyniając się do powolnego powrotu normalności. Należą się Wam słowa podziwu oraz uznania za ogromne poświęcenie, którego w ostatnim czasie wszyscy byliśmy świadkami. Pokazaliście hart ducha i wielką odwagę, dlatego też chylimy przed Wami czoła.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skępem

Janusz Kozłowski

 Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

  Piotr Wojciechowski

 

Święto Policji 2021

 • Obraz przedstawia życzenia z okazji Święta Policji
 • Policjanci wraz z przedstawicielami samorządu podczas...

Z okazji Święta Policji

w imieniu  samorządu Miasta i Gminy Skępe
składamy na ręce Wszystkich Policjantek i Policjantów
oraz pracowników Posterunku Policji w Skępem i Komendy Powiatowej  Policji w Lipnie
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji
z wykonywania codziennych obowiązków.

Dziękujemy Wam za trud codziennej służby, za ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa
na terenie Miasta i Gminy Skępe, za Wasz profesjonalizm i wsparcie.
W tym szczególnym dniu życzymy, by policyjny mundur zawsze kojarzył się z honorem
i troską o godność drugiego człowieka.
Niech nie opuszcza Was dobre zdrowie i ludzka życzliwość.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem             Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
    

    Janusz Kozłowski                                                    Piotr Wojciechowski

Skępe, 24 lipca 2021 r.

Zawody sportowo - pożarnicze

W niedzielę, 1 sierpnia na boisku sportowym w Łąkiem odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Skępem przy współpracy z Prezesem OSP w Łąkiem – Mieczysławem Pietrkiewiczem, Naczelnikiem OSP w Łąkiem – Arkadiuszem Szpejna, Radnym Rady Miejskiej w Skępem – Benedyktem Krupińskim, Sołtysem Sołectwa Łąkie – Stefanem Hulickim oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

W organizację zawodów włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkiego "Łęczanki" z Przewodniczącą Iwoną Bogdanowicz na czele, które przygotowało dla zawodników oraz uczestników zawodów wyborną grochówkę i tradycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem.

Zawody sportowo – pożarnicze uświetnił występ skępskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Lecha Nowatkowskiego.

Oprócz przedstawicieli braci strażackiej podczas zawodów obecni byli także przedstawiciele władz samorządu gminnego: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski. Swoją obecnością zaszczyciła zawodników i zebranych licznie mieszkańców, gości, turystów Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Aneta Jędrzejewska oraz Radna Rady Powiatu w Lipnie Grażyna Frymarkiewicz, która reprezentowała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP – Annę Gembicką. Obecni byli również przedstawiciele z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, którzy koordynowali zawody sportowe. 

Podczas zawodów można było również dokonać spisu w programie Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

W zawodach wystartowało sześć drużyn męskich oraz trzy drużyny żeńskie. O podium walczyli druhowie z OSP w Skępem, Wiosce, Jarczewie, Wólce, Łąkiem i Hucie oraz druhny z OSP w Skępem, Wiosce i Jarczewie. Podczas zawodów uczestnicy musieli zmierzyć się z musztrą, sztafetą i bojówką.

Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

Drużyny żeńskie OSP w gminie Skępe:

 1. miejsce – OSP w Skępem
 2. miejsce – OSP w Jarczewie
 3. miejsce – OSP w Wiosce

Drużyny męskich OSP w gminie Skępe:

 1. miejsce – OSP w Jarczewie
 2. miejsce – OSP w Łąkiem
 3. miejsce – OSP w Wiosce

Puchary, dyplomy i talony wręczyli zawodnikom: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Skępem Józef Jagas oraz Skarbnik Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Skępem Mirosław Drzewoszewski.

W imieniu Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego OSP RP w Skępem oraz samorządu gminnego składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych.

 • 001. Przedstawiciele z Komendy Pastwowej Stray Poarnej w...
 • 002. Rozpoczcie zawodw przez przedstawiciela PSP w Lipnie
 • 003. Zdjcie przestawia (od lewej) Zastpc Burmistrza,...
 • 004. Zgromadzona publiczno podczas zawodw...
 • 005. Orkiestra Dta Ochotniczej Stray Poarnej w Skpem.
 • 006. Koo Gospody Wiejskich z kiego czanki z Przewodniczc...
 • 007. Druyna mska podczas zawodw sportowo-poarniczych
 • 008. Druyna eska uczestniczca w zawodach...
 • 009. Wykonywanie musztry przez esk druyn OSP Wioska pod...
 • 010. Bieg przez potki.
 • 011. Wrczanie pucharw, dyplomw i talonw druhowi przez...
 • 012. Wrczanie pucharw, dyplomw i talonw druhowi przez...
 • 013. Wrczanie pucharw, dyplomw i talonw druhowi przez...
 • 014. Druyna Ochotniczej Stray Poarnej w Skpem

Gminno - Parafialne Dożynki 2021

 • plakat dożynki 2021-1

Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem
Proboszcz Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Rada Miejska w Skępem oraz Sołtysi z terenu gminy Skępe
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem
serdecznie zapraszają na
GMINNO – PARAFIALNE DOŻYNKI  
21 sierpnia 2021 r.
w Łąkiem, gm. Skępe, boisko sportowe

W programie:

15:00

Msza Święta polowa na boisku sportowym w Łąkiem, gm. Skępe

16:00

Ceremonia przekazania chleba przez starostów dożynek oraz powitanie i przemówienia przybyłych gości

16:30

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Skępem

17:00

Występy wokalne dzieci i młodzieży z terenu gminy Skępe 

18:00

Występ Chóru Seniora „Złota Jesień” z Mochowa

18:30-22.00

Koncert i zabawa taneczna z GWIAZDĄ WIECZORU – THE BROTHERS

Patronat medialny: Tygodnik Lipnowski i Radio HIT
DARMOWA GROCHÓWKA

Zakaz wstępu do lasu

 • Obraz zawiera zarządzenie dotyczące zakazu wstępu do lasu

Fotorelacja z uroczystości odpustowych

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości odpustowych w Sanktuarium Maryjnym w Skępem!

 • 1. Pielgrzymka z Parafii Farnej w Sierpcu - na pierwszym...
 • 2. Pielgrzymi z Parafii Farnej w Sierpcu.
 • 3. Dziewczynki niosące poduszkę podczas procesji.
 • 4. Pielgrzymujące panie z Koła Żywego Różańca.
 • 5. Pielgrzymujce kobiety niosące feretrony.
 • 6. Pielgrzymi z Parafii św. St. Kostki i Parafii św...
 • 7. Pielgrzymi niosący feretron z figurą Matki Boskiej...
 • 8. Pielgrzymi niosący feretron z figurą Matki Boskiej...
 • 9. Pielgrzymi wchodzący na plac odpustowy.
 • 10. Wóz konny drewniany wjeżdżający na plac odpustowy.
 • 11. Wóz konny drewniany wjeżdżający na plac odpustowy.
 • 12. Figura Matki Boskiej Skępskiej rzeźbiona w kamieniu...
 • 13. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej...
 • 14. Przedstawiciele SGZD niosący figurę Matki Boskiej...
 • 15. Przedstawiciele SGZD niosący figurę Matki Boskiej...
 • 16. Wóz konny drewniany przyozdobiony kwiatami.
 • 17. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej...
 • 18. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej...
 • 19. Pielgrzymi podczas mszy odpustowej, w oddali...
 • 20. Procesja rozpoczynająca uroczystą mszę odpustową - na...
 • 21. Procesja rozpoczynająca uroczystą mszę odpustową - na...
 • 22. Procesja rozpoczynająca uroczystą mszę odpustową - na...
 • 23. Procesja rozpoczynająca uroczystą mszę odpustową - na...
 • 24. Goście zaproszeni na uroczystą mszę odpustową -...
 • 25. Ołtarz główny na placu odpustowym - błogosławieństwo...
 • 26. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski głoszący kazanie.
 • 27. Tłum pielgrzymów przybyłych na uroczystości odpustowe.
 • 28. Goście zaproszeni na uroczystą mszę odpustową -...
 • 29. Ksiądz czytający modlitwę wiernych, obokministranci ze...
 • 30. Goście zaproszeni na uroczystą mszę odpustową -...
 • 31. Goście zaproszeni na uroczystą mszę odpustową - na...
 • 32. Procesja z darami - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe...
 • 33. Procesja z darami - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe...
 • 34. Procesja z darami.
 • 35. Procesja z darami - Przedstawiciele SGZD niosący kosz...
 • 36. Procesja z darami - Przedstawiciele SGZD figurę Matki...
 • 37. Procesja z darami - Przedstawiciele SGZD niosący...
 • 38. Procesja z darami - Przedstawiciele SGZD przekazujący...
 • 39. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.
 • 40. Na pierwszym planie figura Matki Boskiej Skępskiej...
 • 41. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej...
 • 42. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej...

Pożegnanie lata

        W minione sobotnie popołudnie odbył się Rajd Rowerowy Na Pożegnanie Lata zorganizowany przez Miasto i Gminę Skępe, Miejsko–Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem oraz  Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Skępem.

Po uroczystym otwarciu dokonanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe –Piotra Wojciechowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem –Janusza Kozłowskiego miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Urzędzie Miasta i Gminy pokonując trasę 16 km. Na mecie trasy rajdu (plaża nad Jeziorem Wielkim) na uczestników oraz wszystkich obecnych mieszkańców czekał grill z kiełbaskami, serwowanymi przez Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wólki.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali z rąk władz miasta pamiątkowe medale, dodatkowo najmłodsza rowerzystka oraz najstarszy rowerzysta zostali docenieni pucharami.
         W imieniu organizatorów szczególne podziękowania kierujemy do Strażaków z OSP w Wólce, Skępem i Wiosce, Policjantów z Posterunku w Skępem, NZOZ "Na Ratunek", Fundacji AriAri z p. Longinem Graczykiem na czele, p. Bożeny Ciesielskiej oraz Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem.

         Tegoroczny rajd cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięła w nim udział prawie setka uczestników w przedziale wiekowym – 6-70 lat. Wszystkim udało się pokonać wyznaczoną trasę. 

Po aktywnym rowerowym wysiłku mieszkańcy mogli zrelaksować się na leżakach podczas wieczornego seansu filmowego. Kino Plenerowe było ostatnim punktem imprezy na pożegnanie lata. Witamy jesień i już nie możemy się doczekać następnego rajdu rowerowego i atrakcji z nim związanych.

 • 1. Rowerzyści w oczekiwaniu na rozpoczęcie rajdu.
 • 2. Uroczyste otwarcie rajdu przez Burmistrza Miasta i...
 • 3. Rowerzyści w oczekiwaniu na rozpoczęcie rajdu.
 • 4. Dwoje chłopców - uczestnikó rajdu.
 • 5. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 6. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 7. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 8. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 9. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 10. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 11. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 12. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 13. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 14. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 15. Start rajdu spod Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
 • 16. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 17. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 18. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 19. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 20. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 21. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 22. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 23. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 24. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 25. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 26. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 27. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 28. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 29. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 30. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 31. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 32. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 33. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 34. Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 35.Uczestnicy rajdu w drodze przez Głeboczek.
 • 36. Strażacy OSP Wólka serwujący kiełbasy z grilla.
 • 37. Strażacy OSP Wólka serwujący kiełbasy z grilla.
 • 38. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 39. Strażacy OSP Wólka serwujący kiełbasy z grilla.
 • 40. Medale i puchary.
 • 41. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 42. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 43. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 44. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 45. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 46. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 47. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 48. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 49. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 50. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 52. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 53. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 54. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 55. Uczestnicy rajdu w kolejce po kiełbaski z grilla.
 • 56. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 57. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 58. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 59. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 60. Najstarszy uczestnik rajdu z pucharem.
 • 61. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 62. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 63. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 64. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 65. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 66. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 67. Wręczenie medali uczestnikom na plaży nad Jeziorem...
 • 68. Wręczenie pucharu najmlodszej uczestniczce rajdu.
 • 69. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i...
 • 70. Publiczność Kina Plenerowego.
 • 71. Publiczność Kina Plenerowego.

Ratujmy Skępskie Sanktuarium

 • Ratujmy Skępskie Sankturium
 • Ratujmy Skępskie Sankturium

VI BIEG MIKOŁAJKOWY

 • plakat promujący VI BIEG MIKOŁAJKOWY

MIASTO I GMINA SKĘPE ZAPRASZA NA VI BIEG MIKOŁAJKOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 11 GRUDNIA 2021 R.

 

START I META PARKING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKĘPEM

 

PROGRAM:
11:30 OTWARTE BIURO ZAWODÓW
13:00 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
13:15 BIEGI MAŁYCH MIKOŁAJÓW
14:00 START BIEGU GŁÓWNEGO
14:45 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE

NAGRODY SPONSORUJE FIRMA YOCCA

*KLASYFIKACJA KOBIET I MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH BĘDZIE LICZONA ODDZIELNIE

*W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ W KRAJU SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ VI BIEG MIKOŁAJKOWY MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY ZE WZGLĘDU NA WPROWADZENIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

ZGŁOSZENIA MAIL: R.KRAJEWSKI@SKEPE.PL, TEL: 661-839-356

 

VI Bieg Mikołajkowy Podsumowanie

 

11 grudnia 2021 r. w naszym mieście odbył się VI BIEG MIKOŁAJKOWY zorganizowany przez Miasto i Gminę Skępe. Tegoroczna edycja odbywała się na parkingu przy Szkole Podstawowej w Skępem. Na starcie stanęło ok. 90 uczestników z terenu Miasta i Gminy Skępe, powiatu lipnowskiego, Rypina, powiatu i miasta Włocławek.

Program imprezy przewidywał biegi w następujących kategoriach:

 • dziewczęta i chłopcy do lat 5 na dystansie 100 m,
 • dziewczęta i chłopcy 6 - 7 lat na dystansie 250 m,
 • dziewczęta i chłopcy 8 - 9 lat na dystansie 350 m,
 • dziewczęta i chłopcy 10 - 12 lat na dystansie 500 m,
 • dziewczęta i chłopcy 13 - 15 lat na dystansie 800 m,
 • kobiety i mężczyźni w  wieku  16 - 18 lat, 19 –  35 lat, 36 – 50 lat, 51-65 lat oraz 66+ na dystansie 5000 m.

Mimo  mroźnej pogody, atmosfera podczas VI Biegu Mikołajkowego była gorąca, a wśród uczestników panowała sportowa rywalizacja, ale również dobra zabawa.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

 

Kategoria do lat 5 lat - 100 m

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.       

Lelewska Natalia

1.       

Gatyński Franciszek

2.       

Buczek Ola

2.       

Kuczkowski Stanisław

3.       

Bombalicka Lena

3.       

Gatyński Szymon

 

Kategoria 6 - 7 lat - 250m

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.       

Kielecka Maja

1.       

Olesiński Szymon

2.       

Przeradzka Ola

2.       

Karczewski Kordian

3.       

Girzyński Julia || Kulpa Marcelina

3.       

Olszewski Brajan

 

Kategoria 8 - 9 lat - 350 m

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.       

Kalksztejn Maja

1.       

Kubiński Robert

2.       

-

2.       

Markowski Antek

3.       

-

3.       

Kmita Wojtek

 

Kategoria 10 - 12 lat - 500 m

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.       

Wałęza Marika

1.       

Ziemiński Marcel

2.       

Girzyńska Aleksandra

2.       

Ratyński Norbert

3.       

Rutkowska Alicja

3.       

Dubaniewicz Igor

 

Kategoria 13 - 15 lat - 800 m

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.       

Grabowska Weronika

1.       

Rutkowski Nikodem

2.       

-

2.       

Robak Norbert

3.       

-

3.       

-

 

Kategoria 16 - 18 lat - 5000 m

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.       

-

1.       

Górski Kacper

2.       

-

2.       

Rutkowski Oskar

3.       

-

3.       

-

 

Kategoria 19 - 35 lat - 5000 m

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.       

Kaczyńska Karolina

1.       

Waszak Sebastian

2.       

-

2.       

Górski Krystian

3.       

-

3.       

Wysocki Adrian

 

Kategoria 36 - 50 lat - 5000 m

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.       

Kalinowska Justyna

1.       

Girzyński Przemysław

2.       

Kuchnicka Katarzyna

2.       

Szymański Marcin

3.       

Archaniołowicz Justyna

3.       

Fuminkowski Arkadiusz

 

Kategoria 51 - 65 lat -5000 m

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.       

Wysocka Regina

1.       

Kiełbasa Dariusz

2.       

-

2.       

Motyka Zdzisław

3.       

-

3.       

Lewicki Piotr

 

Kategoria 66+ - 5000 m

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.       

Chojnacka Krystyna

1.       

 Berebecki Roman

2.       

-

2.       

Lewandowski Wojciech

3.       

-

3.       

Błaszczak Stanisław

 

Gratulujemy zwycięzcom!

Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Ponadto dla laureatów trzech pierwszych miejsc przygotowano dekoracje z wręczeniem medali.

W imieniu organizatorów składamy gorące podziękowania: sponsorowi nagród firmie YOCCA z Józefkowa Państwa Wiśniewskich, klubowi UKS Skompensis z Prezes Krystyną Wiśniewską i Wiceprezesem Przemysławem Bednarskim na czele, służbom porządkowym, a w szczególności funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz Posterunku Policji w Skępem, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępe, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, służbom medycznym oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc i organizację imprezy.

            Podziękowania składamy również mediom: Tygodnikowi Lipnowskiemu oraz Radiu HIT za objęcie patronatem medialnym biegu.

Już dziś zapraszamy miłośników tej dyscypliny sportu na VII BIEG MIKOŁAJKOWY za rok.

 

 • 1.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 2.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 3.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 4.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 5.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 6.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 7.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 8.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 9.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 10.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 11.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 12.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 13.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 14.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 15.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 16.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 17.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 18.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 19.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 20.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 21.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 22.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 23.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 24.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 25.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 26.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 27.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 28.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 29.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 30.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 31.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 32.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 33.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 34.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 35.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 36.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 37.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 38.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 39.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 40.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 41.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 42.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 43.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 44.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 45.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 46.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 47.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 48.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 49.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 50.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 51.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 52.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 53.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 54.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 55.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 56.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 57.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 58.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 59.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 60.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 61.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 62.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 63.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 64.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 65.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 66.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 67.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 68.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 69.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 70.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 71.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 73.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski
 • 74.Uczestnicy VI Biegu Mikoajkowego
  • autor: Ewelina Fuminkowska TygodnikLipnowski