Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Obowiązek inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem prowadził będzie inwentaryzację kotłów i systemów grzewczych. Celem inwentaryzacji będzie przekazanie informacji dotyczącej ilości mieszkańców potrzebujących wymiany starego kotła węglowe na nową instalację. Mieszkańcy będą proszeni o wypełnienie deklaracji na ten temat.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. Uchwały Antysmogowej.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w formie deklaracji do wypełnienia przez właściciela lub zarządcę budynku.

Deklaracja będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16, I piętro oraz w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Mile widzianym sposobem przekazania deklaracji będzie wypełnienie jej w wersji elektronicznej.

Wypełnione deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem w następujący sposób:

  • Dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
  • Wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skępem ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
  • Wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety na adres e-mail: sekretariat@skepe.pl

Termin złożenia deklaracji mija 30.12.2021 roku.

Dane pochodzące z deklaracji gromadzone będą w celu stworzenia bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Skępe i nie będą udostępniane publicznie lub przekazywane osobom trzecim- zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych.

 Wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe. W przypadku nie złożenia wypełnionej deklaracji przez właściciela/zarządcę budynku w terminie do końca grudnia 2021 r. zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy wizyta w obiekcie, obejmująca kontrolę źródła ogrzewania.

W załączeniu:

- deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- deklaracja Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Wróć

Przejdź do początku strony