Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

037

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt.
„Niepodległa dla Wszystkich – Polska – Dobrzyńska – Skępska”

ORGANIZATOR KONKURSU:
MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM - Organizacja konkursu odbywa się w ramach obchodów 26 Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 pn.
„NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH”

PATRON KONKURSU: BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE
ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ŚREDNICH Z TERENU GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych
 2. Rozwijanie zainteresowania regionem, jego historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę:
 3. Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem
 4. Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.
REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej w postaci plakatu nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Format pracy plastycznej dowolny.
 • Technika wykonania dowolna.
 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe ( adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.
 • Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub dziecko.
 • Prace należy dostarczyć do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

ul. Kościelna 2, 87- 630 Skępe

 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone (I, II, i III miejsce)
 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność.
 • Prace należy nadsyłać do 10 września 2018 r. do godz. 15.30
 • Prace będą eksponowane na wystawie
 • Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym prze organizatora

Serdeczne zapraszamy
do udziału w konkursie

036

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt. „Niepodległa dla Wszystkich – Polska – Dobrzyńska – Skępska”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 1 rok od rozstrzygnięcia konkursu.  
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego