Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

322W dniu 19.09.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wraz z pracownikami urzędu odbył wizytę studyjną w mieście Szczecinek. Celem spotkania było zapoznanie się z 15-letnim doświadczeniem tego samorządu w zakresie rewitalizacji jeziora Trzesiecko. Burmistrz Szczecinka Pan Jerzy Hardie-Douglas oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Bogumiła Rybińska przedstawili historię tego przedsięwzięcia, etapy poszczególnych działań oraz omówili obecnie podejmowane czynności mające na celu zachowanie uzyskanych rezultatów. Pozyskana wiedza oraz nawiązana współpraca pozwolą na opracowanie kierunków i sposobów rewitalizacji jezior skępskich oraz przygotowanie przedsięwzięcia od strony formalno – prawnej. Zdecydowanym utrudnieniem tych czynności jest fakt, że jeziora te nie są własnością samorządu, a podjęcie działań rewitalizacyjnych wymaga uzyskania tytułu uprawniającego do ich użytkowania. Należy również zwrócić uwagę, że realizacja przedsięwzięcia wymaga wyasygnowania znacznych środków finansowych, dlatego też niezbędnym będzie opracowanie odpowiedniego montażu finansowego i uzyskanie dofinansowania.

Przypomnijmy, że w grudniu 2013 zakończyły się prace związane w opracowaniem „Raportu końcowego z wykonania badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych oraz pomiarów hydrologicznych jezior skępskich” pod kątem możliwości ich ochrony przed degradacją. Autorem dokumentacji byli naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Olsztyna pod kierownictwem prof. Julity Dunalskiej. Dokument ten stanowi bazę do opracowania konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie rekultywacji.

W związku z faktem, że ochrona zasobów pojezierzy jest bardzo dużym wyzwaniem postanowiono skoordynować działania poszczególnych samorządów. Dlatego też w dniu 6 listopada 2013 w Sile k. Olsztyna, odbyła się konferencja poświęcona prezentacji Programu ochrony jezior Polski Północnej. W jej trakcie podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia projektu mającego charakter ponadregionalny. obejmującego sześć województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Podstawowym zadaniem miało być opracowanie pełnych dokumentacji dla 22 jezior (poprzedzonych badaniami jakie zostały wykonane na obszarze Jezior Skępskich), a następnie wspólne ubieganie się o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego bądź Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlatego też koniecznym było czekanie, aż zostaną przygotowane dokumentacje dla wszystkich obiektów. Niestety na chwilę obecną, w związku z licznymi zmianami, również w zakresie funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program ten nie jest priorytetowym.

W międzyczasie w dniu 10 czerwca 2015 r. w Skępem odbyła się konferencja poświęcona ochronie i rekultywacji jezior. Uczestniczyli w niej wybitni przedstawiciele świata nauki, m.in. prof. Julita Dunalska z UWM w Olsztynie oraz prof. Ryszard Wiśniewski z UMK w Toruniu.

Nie bacząc na wskazane powyżej trudności i ograniczenia będą podejmowane dalsze działania zmierzające do realizacji tak ważnego dla Miasta i Gminy Skępe przedsięwzięcia.

Z tego miejsca, chcemy złożyć jeszcze raz serdeczne podziękowania Panu Jerzemu Hardie-Douglas oraz Pani Bogumile Rybińskiej za przychylność, wyrozumiałość i nieocenioną pomoc.

323

323

323