Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

040W dniu 12.09.2018 r. Uchwałą Nr 35/1687/18 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, a tym samym dokument ten uzyskał wpis do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ważne jest również, że wpis ten nie ma charakteru warunkowego, co nie wszystkim samorządom się udało. Dokonanie wpisu na listę zakończyło prawie dwuletni proces prac programowych, w których brali udział zarówno eksperci zewnętrzni, jak i pracownicy merytoryczni skępskiego samorządu. W trakcie prac nad programem odbył się szereg konferencji i spotkań, konsultacji i warsztatów, a także badań, analiz i wywiadów.

Ostatecznie wydzielono dwa obszary przeznaczone do rewitalizacji, którymi są sołectwo Wioska oraz I Obszar Funkcjonalny Jezior Skępskich. Sztandarowymi projektami w programie są modernizacja świetlicy wiejskiej we Wiosce oraz Modernizacja amfiteatru oraz terenów publicznych wokół jezior skępskich. Drugie z wymienionych przedsięwzięć zakłada remont sceny, budowę zaplecza, budowę zadaszenia - dostosowanie do pełnienia funkcji estradowych i szkoleniowych, utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej dostosowanej do aktywności seniorów, budowę pomostów, budowę dojazdowych ścieżek pieszo – rowerowych oraz montaż elementów małej architektury. Całość działań rewitalizacyjne uzupełniają nie mniej ważne projekty społeczne, których celem jest m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Koszt przygotowania programu rewitalizacji wyniósł 74,0 tys. zł, z czego 66,6 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wizualizację zagospodarowaniu terenu wokół jezior skępskich. Stanowi ona podstawę planowanego do opracowania w 2019 roku projektu technicznego, na podstawie którego w kolejnych latach będą wykonywane prace budowlane. Projekt ten będzie realizowany w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach którego dla naszej gminy przewidziano alokację w kwocie 265 tys. euro tj. około 1,1 mln zł.

040