Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

037W dniu 11.06.2019 r. w siedzibie Urzędu została zawarta umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy sp.j. z Koźmina Wielkopolskiego. W dniu podpisania umowy Wykonawcę reprezentowali wspólnicy Pan Hieronim Kobusiński oraz Pan Mariusz Szulc, zaś Zamawiającego Pan Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Pan Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz Miasta i Gminy Skępe oraz Pan Marian Gabryszewski – Inspektor ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.

Konieczność podjęcia takiej inwestycji podyktowana jest coraz gorszym stanem technicznym obecnie funkcjonującej stacji oraz przestarzałą technologią, której coraz trudniej sprostać restrykcyjnym normom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozebranie istniejącego budynku stacji wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody i odstojnikami. Zaprojektowano nowy parterowy budynek SUW, parterowy budynek techniczny, trzy nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody posadowione na żelbetowym fundamencie. Przewidziano budowę podziemnego, żelbetowego zbiornika - odstojnika wód popłucznych, a także nową studnię z zasuwą przy odstojniku, studnię neutralizacyjną i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Przewidziano nowe ogrodzenie terenu z bramą i furtką, które będzie obejmowało całą działkę. Zaprojektowano podjazd od bramy do budynku stacji, odstojnika i zbiorników retencyjnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego i podsypce piaskowo-cementowej.

Proces uzdatniania wody oparty będzie o dwustopniowy system filtracji, w ramach którego prowadzone będą następujące czynności:

1) proces napowietrzania wody surowej Io ciśnieniowej,

2) filtracja Io,

3) proces napowietrzania IIo,

4) filtracja IIo,

5) dezynfekcja wody.

Maksymalna wydajność suw – 150 m3/h.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 4.277.279,95 zł, zaś termin wykonania zadania określono na koniec listopada br.

Zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” jest częścią projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Drugą częścią składową projektu jest inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, która zgodnie z założeniami będzie realizowana w latach 2020-2021.

Wysokość pozatykanych środków na dofinansowanie wskazanego projektu wynosi ponad 3 mln zł.

034

034

034

034

034