Zabytkowe domy

Wiele drewnianych zabudowań bezpowrotnie zniknęło (najczęściej strawił je pożar lub uległy zniszczeniu). Na ziemi dobrzyńskiej przeważała zabudowa drewniana stopniowo wypierana przez murowaną. Najstarsze drewniane domy były najczęściej jednotraktowe z sienią i izbą w układzie amfiladowym.

Później budowano domy półtoratraktowe i dwutraktowe. Często posiadały podcień szczytowy lub narożnikowy. Były budowlami o konstrukcji zrębowej. Dominowały dwuspadowe dachy.

Ciekawą konstrukcją jest dom przy ulicy Klasztornej (własność prywatna) zbudowany metodą sumikowo - łątkową (rzadziej występującą na ziemi dobrzyńskiej).