Zawiadomienie

o zmianie wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zawiadamia, że:

Rada Miejska w Skępem w dniu 8 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/256/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 13 grudnia 2017 r. poz. 5300).

W związku z powyższą uchwałą zawiadamiam, że:

Ryczałtowa stawka opłaty po zmianie od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosi:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 144 zł/rok

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 216 zł/rok

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy, zmiana ryczałtowej stawki opłaty nie powoduje obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż każdy właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, otrzyma zawiadomienie o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed terminem płatności zmienionej ryczałtowej stawki opłaty.

Termin wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulega zmianie i upływa – 15 maja każdego roku, za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w wysokości podanej w zawiadomieniu na indywidualny nr rachunku bankowego. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej ryczałtowej stawki opłaty (np. zmiana sposobu zbierania i oddawania odpadów komunalnych z nieselektywnego na selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że indywidualny numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość ryczałtowej stawki opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zmiana ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 roku związana jest ze zmianą systemu odbioru odpadów z tych nieruchomości poprzez:

- likwidację punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie również składowane były, (a nie powinny) - odpady zmieszane, poremontowe, wielkogabarytowe, opony, biodegradowalne – zielone i itp., tworząc dodatkowy, nieplanowany strumień do odbioru, generujący środki finansowe nieprzewidziane do sfinansowania w systemie;

- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w okresie od wiosny do jesieni, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy letnich: czerwiec, lipiec i sierpień – odbiór odpadów 4 razy w miesiącu w każdy poniedziałek bezpośrednio z nieruchomości.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne było ustalenie nowej ryczałtowej stawki, aby wystarczała na realizację zadania, którym została obciążona gmina.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski