logo RPO WKP

Tytuł projektu:

Wszystkie maluchy są uzdolnione

Krótki opis projektu:

"Wszystkie maluchy są uzdolnione" jest projektem realizowanym w ramach polityki terytorialnej przez Miasto i Gminę Skępe w okresie VII 2020 r.- IV 2021 r., który za cel główny stawia wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w gminie Skępe (cel osiągnięty do końca IV 2021) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkole pod lipami”, wyrównanie szans 50 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wzrost kompetencji 4 nauczycieli.

Grupa docelowa:

Czytaj więcej...

 logo RPO WKP

Tytuł projektu:

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wnioskodawcą projektu jest Miasto i Gmina Skępe. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w powiecie lipnowskim na terenie gminy miejsko – wiejskiej Skępe, w miejscowości Wioska, objętej obszarem rewitalizacji w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2022.

Inwestycja objęta przedmiotowym projektem zrealizowana zostanie na terenie gminy Skępe, w miejscowości Wioska.

Świetlica wiejska z garażami OSP ma służyć na cele społeczne dla ludności wiejskiej.

Czytaj więcej...

Logo Unii Europejskiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zapewnienie dojazdu o podwyższonym standardzie do centrum gminy oraz drogi krajowej nr 10 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,458 km.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa realizowanej operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem.

Czytaj więcej...

003

Tytuł projektu grantowego:

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Krótki opis projektu:

W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego oraz oprogramowaniem antywirusowym w ilości 25 szt. z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoły Podstawowej w Czermnie oraz Szkoły Podstawowej w Wólce z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Planowane efekty:

Zakup komputerów przenośnych – 25 szt.,

Zakup oprogramowania biurowego – 25 licencji,

Czytaj więcej...

 logo RPO WKP

 

Tytuł projektu grantowego: Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Krótki opis projektu:
W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego w ilości 24 szt. z przeznaczeniem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem oraz Szkoły Podstawowej w Czermnie z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Czytaj więcej...