logo RPO WKP

 

Tytuł projektu grantowego: Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Krótki opis projektu:
W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego w ilości 24 szt. z przeznaczeniem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem oraz Szkoły Podstawowej w Czermnie z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Planowane efekty:
Zakup komputerów przenośnych – 24 szt.,
Zakup oprogramowania biurowego – 24 licencje,
Liczba wspartych szkół – 2 placówki,
Liczba wspartych uczniów – 24 osoby.

Wartość projektu: 60 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Numer i nazwa osi priorytetowej: I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,

Numer i nazwa działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.