003

Tytuł projektu grantowego:

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Krótki opis projektu:

W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego oraz oprogramowaniem antywirusowym w ilości 25 szt. z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoły Podstawowej w Czermnie oraz Szkoły Podstawowej w Wólce z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Planowane efekty:

Zakup komputerów przenośnych – 25 szt.,

Zakup oprogramowania biurowego – 25 licencji,

Zakup oprogramowania biurowego – pakiet co najmniej 25 licencji,

Liczba wspartych szkół – 3 placówki,

Liczba wspartych nauczycieli – 20 osób,

Liczba wspartych uczniów – 5 osób.

Wartość projektu:

95 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

95 000,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Numer i nazwa osi priorytetowej: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu,

Numer i nazwa działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.