Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

  • Loga programów wsparcia

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Tytuł projektu:

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” zaplanowano do realizacji 2 zadania.

Zadanie nr 1: „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”

W ramach zadania zaplanowano do budowy sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skępe dla ulic: Polnej (od strony ul. Klasztornej), Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Kalinowej, Jaśminowej, Okopowej, Tulipanowej, oraz pobliskiej wsi Józefkowo.

System kanalizacji projektowany do obsługi terenów położonych przy w/w ulicach.

Zestawienie długości rurociągów i przepompowni:

- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – Ø200 – L= 5838,5m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø50 - L=5,0m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø63 - L=234,0m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø75 - L=60m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø90 - L=964m

- przepompownie ścieków – kpl. 5 + 1 istniejąca

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø160, ΣL=1027,0m (szt. 243)

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø200, ΣL=56,5m (szt. 13)

Zadanie nr 2: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Skępe, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 293/4; 293/6; 293/7”

Istniejący budynek stacji przewidziano do rozebrania wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody i odstojnikami. Zaprojektowano nowy parterowy budynek SUW, parterowy budynek techniczny, trzy nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody o średnicy zewn. 4,80 m (z ociepleniem), posadowione na żelbetowym fundamencie, wyniesionym na wys. 10 cm ponad teren. Zbiorniki ocieplone wełną mineralną o grubości 10 cm w płaszczu z blachy stalowej trapezowej, powlekanej.

Cel projektu:

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Ponadto celem projektu jest skanalizowanie Aglomeracji wodno-ściekowej Skępe w 100 % oraz poprawa jakości wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Skępem.

Planowane efekty:

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] - 60 RLM,

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 7,102 km,

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.

Wartość projektu:

10 284 394,88 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

3 102 019,28 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku,

Kod i nazwa działania: RPKP.04.03.00 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Harmonogram realizacji projektu:

I kwartał 2019 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2,

I kwartał 2019 r.: zawarcie umów z wykonawcami na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2,

I kwartał 2019 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych w ramach zadania nr 2 (stacja uzdatniania wody),

I kwartał/ II kwartał 2019 r.: zawarcie umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania nr 2 (stacja uzdatniania wody),

II kwartał 2019 r. – IV kwartał 2019 r.: realizacja robót budowlanych w ramach zadania nr 2 (stacja uzdatniania wody),

IV kwartał 2019 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych w ramach zadania nr 1 (sieć kanalizacyjna),

IV kwartał 2019/ I kwartał 2020 r.: zawarcie umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania nr 2 (sieć kanalizacyjna),

II kwartał 2020 r. – III kwartał 2021 r.: realizacja robót budowlanych w ramach zadania nr 1 (sieć kanalizacyjna),

III kwartał 2021 r. – IV kwartał 2021 r.: rozliczenie projektu.

Wróć

Przejdź do początku strony