Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Ogłoszenie kąpieliska

Skępe, 04 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2023.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

 1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2
  (II piętro, pokój nr 17) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
 2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
 3. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2,
  87-630 Skępe;
 4. elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;
 5. ustnej – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
  Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu
 6. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie
  21 dni – od dnia 04.01.2022 r. do 24.01.2022 r. (włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – http://bip.skepe.pl oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                    Piotr Wojciechowski

Wywieszono dnia: 4 stycznia 2023 r.                  

Zdjęto dnia ……………………………………

Przejdź do początku strony