Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Informacja dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA

dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe przyjętym Uchwałą Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r., poz. 6606) przypominam o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skępe. Jeśli właściciel nieruchomości narusza powyższy obowiązek podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę [art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 2519, ze zm.)]. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż stawki opłat w przypadku prawidłowej segregacji odpadów są niższe.

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE

Piotr Wojciechowski

Przejdź do początku strony