Przejście do sekcji:

Treść strony: Kultura i Czytelnictwo

Kultura obejmuje całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości wytworzonego, gromadzonego, utrwalanego w ciągu jej dziejów i stale wzbogacanego pracą społeczeństw i nowymi dziełami twórców, a także przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Na dorobek duchowy składają się osiągnięcia w nauce i sztuce, w moralności i obyczajach oraz w organizowaniu form współżycia społecznego. Kultura materialna to dobra materialne oraz środki i umiejętności techniczne społeczeństwa w danym okresie historycznym. Dzieła kultury materialnej są działaniami wymierzonymi w przyszłość. Wszystkie wytwory, które powstały dzięki pracy człowieka, składają się na naszą kulturę i świadczą o ciągłości pokoleniowej. Od początku istnienia człowiek był istotą kulturotwórczą. W swej działalności zawsze wykazywał aktywny charakter, poszukiwał, tworzył, dysponował siłą i energią nawet ponad poziom tego, co mu do życia było potrzebne. Niemal od urodzenia aż do śmierci w mniejszym lub większym stopniu działa lub pracuje twórczo w rozmaitych dziedzinach życia. W działaniu kryją się źródła ludzkiej kultury. Dziedziczymy kulturę, tworzymy ją i pomnażamy. Jest tak jak przyroda naszym naturalnym środowiskiem. Gospodarka, zajęcia pozarolnicze, mieszkanie, pożywienie, układy rodzinne, zwyczaje doroczne, obrzędowość, magia, wiedza tradycyjna, twórczość artystyczna są podstawowymi działami kultury. Zagadnienia z zakresu kultury materialnej, społecznej i duchowej są ze sobą nierozerwalnie powiązane i wszystkie jednakowo ważne, gdyż składają się na całokształt działalności człowieka. Dzięki wysiłkowi w sferze pracy i techniki człowiek urządza się w środowisku, przekształca je i buduje. Wszelkie działania, a szczególnie działalność kulturalna potwierdzają, że człowiek jest istotą tworzącą. Twórczość artystyczna jest jednym z ważnych czynników kształtowania świadomości społecznej. Tradycje artystyczne w naszej miejscowości sięgają czasów Władysława z Gielniowa. Począwszy od niego a skończywszy na współczesnych twórcach należy zauważyć, że są ściśle związani ze swoją "małą ojczyzną". Tu żyją, mieszkają, pracują i działają podejmując różnorodną tematykę w swych utworach, malując i rzeźbiąc lub wykazując się w innych dziedzinach. Należą do ludzi tworzących życie kulturalne na ziemi dobrzyńskiej.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony