Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

 • Loga programów wsparcia

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Tytuł projektu:

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wnioskodawcą projektu jest Miasto i Gmina Skępe. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w powiecie lipnowskim na terenie gminy miejsko – wiejskiej Skępe, w miejscowości Wioska, objętej obszarem rewitalizacji w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2022.

Inwestycja objęta przedmiotowym projektem zrealizowana zostanie na terenie gminy Skępe, w miejscowości Wioska.

Świetlica wiejska z garażami OSP ma służyć na cele społeczne dla ludności wiejskiej.

W zakresie robót budowlanych przewidziano następujące kategorie robót:

 1. roboty budowlano – architektoniczne:
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • roboty ziemne, wykop pod warstwy podposadzkowe,
 • konstrukcje żelbetowe i betonowe - stopy, ławy i ściany fundamentowe,
 • izolacje fundamentów,
 • konstrukcje murowe,
 • konstrukcja drewniana dachu,
 • pokrycie dachu blachodachóką, obróbki blacharskie,
 • izolacje, zabudowy poddasza płytami gkf,
 • podłoża, izolacje, warstwy posadzkowe i posadzki,
 • tynki, okładziny ścienne, sufity z płyt g-k w poziomie parteru, gładzie i malowanie,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • elewacja,
 • zagospodarowanie terenu.
 1. Roboty sanitarne:
 • instalacja C.O. z kotłownią,
 • instalacja zimnej i ciepłej wody,
 • baterie i biały montaż,
 • kanalizacja sanitarna,
 • układ klimatyzacji
 • skropliny
 1. Roboty elektryczne.

W ramach projektu zrealizowane zostaną również następujące zadania:

 1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót zadania o charakterze wielobranżowym (branża ogólnobudowlana / architektura i konstrukcja), branża sanitarna oraz branża elektryczna.
 2. Promocja projektu (montaż 2 tablic informacyjnych; montaż 2 tablic pamiątkowych; publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu lokalnym; zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skępe).Zakup wyposażenia w postaci komputera przenośnego, wizualizera (projektora) oraz ekranu.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze sołectwa Wioska.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa jakości infrastruktury społecznej miejscowości Wioska – rozbudowa i modernizacja zniszczonego obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu bezpośrednio przełoży się na estetykę obszaru rewitalizowanego i pozytywnie wpłynie na cały obszar wiejski, przywracając w konsekwencji funkcjonalność tego terenu i jego użyteczność dla mieszkańców;

- aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa mieszkańców - stworzenie warunków infrastrukturalnych w celu prowadzenia wsparcia osób dotkniętych ubóstwem, w szczególności stworzenie możliwości dostosowania kwalifikacji zawodowych do istniejących potrzeb rynku pracy, podniesienia motywacji do aktywności zawodowej, stworzenie warunków do pracy z osobami dotkniętymi ubóstwem bezpośrednio pozwoli na zmniejszenie skali tego zjawiska, tym samy ograniczenie osób wymagających wsparcia pomocy społecznej; stworzenie warunków do pracy z osobami wykluczonymi społecznie pozwoli na ograniczenie niekorzystnych zjawisk.

Planowane efekty:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1,

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1,

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,30,

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów [osoby] – 180.

Wartość projektu:

1 532 389,32 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

875 499,99 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,

Kod i nazwa działania: RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Harmonogram realizacji projektu:

I kwartał 2021 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

I kwartał 2021 r.: zawarcie umów z wykonawcami na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

I kwartał 2021 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych,

I kwartał/ II kwartał 2021 r.: zawarcie umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych,

II kwartał 2021 r. – III kwartał 2022 r.: realizacja robót budowlanych,

II kwartał 2021 – III kwartał 2021 r.: przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia oraz jego dostawa,

IV kwartał 2020 r. – III kwartał 2022 r.: promocja projektu,

IV kwartał 2022 r.: rozliczenie projektu.

Wróć

Przejdź do początku strony