Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

  • Loga programów wsparcia

Wszystkie maluchy są uzdolnione

Tytuł projektu:

Wszystkie maluchy są uzdolnione

Krótki opis projektu:

"Wszystkie maluchy są uzdolnione" jest projektem realizowanym w ramach polityki terytorialnej przez Miasto i Gminę Skępe w okresie VII 2020 r.- IV 2021 r., który za cel główny stawia wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w gminie Skępe (cel osiągnięty do końca IV 2021) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkole pod lipami”, wyrównanie szans 50 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wzrost kompetencji 4 nauczycieli.

Grupa docelowa:

- 50 dzieci w wieku przedszkolnym

- 4 nauczycielki

- Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami”

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji działań w ramach 3 zadań:

zadanie nr 1: kształtowanie kompetencji kadry przedszkola [okres realizacji: VII 2020 r. - III 2021 r.],

zadanie nr 2: bieżąca działalność przedszkola publicznego pod lipami w wiosce w ramach dwóch nowych grup przedszkolnych [okres realizacji: IX 2020 r. - IV 2021 r.],

zadanie nr 3: zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne dzieci [okres realizacji IX 2020 r. - IV 2021 r.].

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w gminie Skępe  poprzez utworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkole pod lipami”, wyrównanie szans 50 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wzrost kompetencji 4 nauczycieli.

Planowane efekty:

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 50 os.,

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 50 szt.,

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 os.,

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 4 os.,

Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – 50 os.

Wartość projektu:

524 876,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

446 145,02 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny,

Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja,

Kod i nazwa działania: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Kod i nazwa poddziałania: RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne.

Wróć

Przejdź do początku strony