Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

  • Loga programów wsparcia

Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!

Tytuł projektu:

Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!

Krótki opis projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Skępe, a mianowicie Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoła Podstawowa w Czermnie oraz Szkoła Podstawowa w Wólce.

Do wskazanych szkół zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie komputerowo – informatyczne, wyposażenie pracowni nauk ścisłych (pracownie matematyczne, pracownie przyrodnicze, pracownie fizyczne, pracownie chemiczne, pracownie biologiczne, pracownie geograficzne), a także sprzęt i specjalistyczne pomoce do prowadzenia terapii logopedycznej, ortograffiti, plastykoterapii, terapii pedagogicznej, spotkań z psychologiem, warsztatów grupowych oraz do indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno – dydaktycznych.

Na bazie zakupionego sprzętu i wyposażenia zostanie przeprowadzonych łącznie 2080 godzin następujących zajęć i warsztatów:

- zajęcia z programowania,

- zajęcia z grafiki komputerowej, w tym grafiki 3D,

- zajęcia z webmasteringu – tworzenia stron internetowych,

- zajęcia z technik kręcenia filmu oraz obróbki komputerowej materiału filmowego,

- CREATIVE BEASTS – zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- terapia pedagogiczna (indywidualnie),

- zajęcia logopedyczne,

- spotkania z psychologiem (indywidualnie),

- warsztaty grupowe z psychologiem,

- ortograffiti,

- plastykoterapia,

- zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty pracy grupowej),

- terapia integracji sensorycznej (indywidualnie),

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia rozwijające z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia rozwijające z biologii z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia rozwijające z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia rozwijające z chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Ponadto część nauczycieli wszystkich placówek będzie mogła podnieść kompetencje poprzez uczestnictwo w następujących kursach:

- kurs doskonalący z zakresu wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu,

- kurs doskonalący z zakresu tworzenia IPET i IPRW,

- kurs doskonalący "TIK na TAK!",

- kurs doskonalący z zakresu radzenia sobie z uczniem z trudnościami,

- kurs doskonalący z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Cel projektu:

Celem proj. jest wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie/unowocześnienie oferty edukacyjnej i zaplecza technicznego 3 Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w terminie  do 31 marca 2021 r., dzięki wdrożeniu kompleksowych programów rozwojowych stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby szkół obejmujące przede wszystkim nabycie kompetencji kluczowych uczniów i podniesienie kompetencji nauczycieli, polegających m.in. na wsparciu kompetencji kluczowych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności uczniów z niepełnosprawnościami).

Planowane efekty:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 280 os.,

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem – 79 os.,

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 33 os.,

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3 szkoły,

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3 szkoły.

Wartość projektu:

930 336,69 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

790 786,18 zł.

Wkład budżetu państwa:

93 020,51 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny,

Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja,

Kod i nazwa działania: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Kod i nazwa poddziałania: RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.

Wróć

Przejdź do początku strony