Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

Cyfrowa Gmina

  • Loga programów Unijnych

Tytuł projektu:

Cyfrowa gmina.

Krótki opis projektu:

Koncepcja projektu zakłada przede wszystkim przeprowadzanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa danych wytwarzanych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem oraz jednostkę podległą jaką jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem. W chwili obecnej w systemie informatycznym jednostek nie funkcjonują optymalne rozwiązania systemowe i techniczne pozwalające na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa integralności danych, a tym samym mogące w pełni zapewnić ciągłość działania jednostek, a także umożliwiające zapewnienie w sytuacjach kryzysowych możliwość przywrócenia funkcjonowania jednostek w czasie powodującym długotrwałej blokady obsługi interesantów. Dlatego też projekt koncentruje się przede wszystkim na zakupie urządzeń zmierzających do rozwiązania tych problemów i podniesienia bezpieczeństwa danych, którymi zarządzają obydwie jednostki. Ponadto planuje się również przeprowadzić szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników jednostek oraz z szeroko rozumianej obsługi firewalla, którego adresatem będzie administrator systemów. Planowany jest również zakup dwóch stacji roboczych, które zastąpią najstarsze i najbardziej wyeksploatowane urządzenia, a także oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które zostanie zainstalowane na wszystkich stacjach roboczych wykorzystywanych w obydwu jednostkach.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa danych wytwarzanych oraz  przetwarzanych przez urząd oraz MGOPS, zaś efektem optymalizacją ryzyk i przeciwdziałanie różnoraki zagrożeniom, które mogą być przyczyną ich utraty bądź zaburzenia ciągłości pracy jednostek.

Planowane efekty:

Ilość zakupionego sprzętu/urządzeń – 8 szt.,

Ilość zakupionych licencji oprogramowania – 44 szt.,

Liczba utworzonych domen/platform/portali związanych z cyberbezpieczeństwem

i dostosowaniem do WCAG 2.1 – 1 szt,

Ilość szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1 szt..

Wartość projektu:

224 100,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

224 100,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Numer i nazwa osi priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

Numer i nazwa działania: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wróć

Przejdź do początku strony