Przejście do sekcji:

Treść strony: Wszystkie komunikaty

Wylewanie nieczystości ciekłych

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi wylewania nieczystości ciekłych przez mieszkańców do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne.

Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888).

Odprowadzanie nieczystości ciekłych inaczej niż sposobami opisanymi powyżej jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są one wylewane, tj.: do rowu, na pole rolne,
czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Najbliższe planowane kontrole odbędą się w sierpniu br.

W przypadku zaistnienia opisanej powyżej sytuacji podjęte zostaną kroki mające na celu ich wyeliminowanie w trybie pilnym.

Skępe 28 lipca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Przejdź do początku strony