Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Konkurs na Model Układu Słonecznego dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs Model Układu Słonecznego

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Polega na wykonaniu Modelu Układu Słonecznego zdefiniowanego w punkcie 1a wraz z opisem zdefiniowanym w punkcie 1b.

Model wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1,
87-610 Dobrzyń nad Wisłą z dopiskiem „Model Układu Słonecznego”.

1a. Model Układu Słonecznego może być wykonany techniką dowolną,.

1b. Opis modelu musi zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwa i adres szkoły, krótki opis np. czy model jest w skali, czy może skupiono się na dokładnym odwzorowaniu wyglądu obiektów Układu Słonecznego pomijając skalę itp.

2. Organizatorem konkursu jest:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe we współpracy z Astrobazą w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • osoba do kontaktu: Łukasz Kołodziejski, nr tel. 509 994 253;

3. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej przedmiotami przyrodniczymi, fizyką, astronomią i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
 • motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielną, dodatkową pracę,
 • umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich możliwości.

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • uczniowie klas IV-VI
 • uczniowie klas VII-VIII

Organizator dopuszcza tworzenie dwuosobowych zespołów. Uczniów do konkursu może zgłosić nauczyciel bądź rodzice (karta zgłoszenia dostępna do pobrania   na stronie).

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie oficjalnej konkursu: www.astrobaza.spdobrzyn.pl.

5. Komisja konkursowa:

Komisja konkursowa składa się z:

 • koordynatora astrobazy,
 • nauczyciela przedmiotu przyrodniczego,
 • nauczyciela przedmiotu artystycznego;

6. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2023 roku, liczy się data dostarczenia zabawki.

Nagrodzenie zwycięzców odbędzie się 1 grudnia 2023r. na warsztatach astronomicznych „Pierwsza gwiazdka z Kopernikiem” w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie, lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie internetowej Astrobazy http://astrobaza.spdobrzyn.pl/ w zakładce konkursu.

7. Sposób: oceniania prac

Etap 1.. Komisja weźmie pod uwagę:

 • tylko prace dostarczone w wyznaczonym terminie,
 • stopień trudności wykonania modelu,
 • oryginalność,
 • estetykę wykonania,
 • jasny i prawidłowo wykonany opis,
 • samodzielność wykonania;

8. Nagrody:

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe.

 • Modele nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
 • Istnieje możliwość połączenia kategorii wiekowych do oceny.
 • Zgłoszenie modelu na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych uczestników na oficjalnej stronie konkursu oraz w materiałach promocyjnych konkursu, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie.
  ich wizerunku na stronie oficjalnej konkursu ( zdjęcia, filmy  reportażowe z przebiegu konkursu).
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania modeli edukacyjnych dla potrzeb konkursu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, prezentacji wyników, przyznawania nagród oraz w celach promocyjnych.

Źródło: https://astrobaza.spdobrzyn.pl/index.php/konkurs-model-ukladu-slonecznego, (dostęp 09.11.2023 r.)

Wróć

Przejdź do początku strony