Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Obowiązek przedsiębiorców w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy w Skępem przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanych do rejestru działalności regulowanej, których można znaleźć na stronie:
 
Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy
to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.
 
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.
 
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele powinni:
  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym- na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym w danym lokalu działalność i wytwarzającym odpady, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej;
  • Na podstawie art.3 ust.3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia płat za te usługi.
 
Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2019 r., poz.2010 r.; późn. zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wróć

Przejdź do początku strony