Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 29 ust. 2 pkt 2
i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(
Dz.U. z 2023 r., poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, i poz. 2005) zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE z dnia 26 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dn. 26 stycznia 2024 r.

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dn. 26 stycznia 2024 r.

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, i poz. 2005) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Załącznik poniżej. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

Link do PP Skępe     Link do PP Wioska


Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Załącznik poniżej. UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 31 marca 2017 r.

 

Link do SP Skępe    link do SP Wólka    link do SP CzermnoPrzejdź do początku strony