Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2024

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Wólce

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Dyrektora Gminnego Żłobka w Wólce

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Wólce:

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Żłobek w Wólce, gm. Skępe, Wólka 133B, 87-630 Skępe

 1. Wymiar etatu: zatrudnienie na niepełny etat (1/8 etatu; 5 godzin tygodniowo)

 2. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystąpią do konkursu:

1. Wymagania niezbędne:

 1. spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.) tj. posiada:

  1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny)

albo

  1. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

 1. ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i legitymuje się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
  w przepisach o służbie cywilnej,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 3. ma nieposzlakowaną opinię,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, 1030, 1532),

 6. nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma ograniczenia ani zawieszenia władzy rodzicielskiej,

 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 8. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,

 9. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 10. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. jest gotowy do podnoszenia kwalifikacji;

  2. zna przepisy prawa niezbędne na stanowisku Dyrektora żłobka,
   a w szczególności w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych;

  3. biegle posługuje się technologią informacyjno – komunikacyjną.

 1. Predyspozycje osobowościowe:

  1. rzetelność, dokładność, systematyczność,

  2. wysoka kultura osobista,

  3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

  4. komunikatywność,

  5. umiejętność rozwiązywania problemów,

  6. poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadanie i powierzony zespół,

  7. umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i pod presją czasu.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. organizowanie pracy żłobka, zapewnienie prawidłowego wykonywania jego zadań,

  2. koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez pracowników żłobka,

  3. kierowanie działalnością żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,

  4. zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie pracowników żłobka,

  5. ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka poprzez określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

  6. zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki,

  7. ustalanie harmonogramu rekrutacji dzieci do żłobka oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji dzieci,

  8. opracowywanie rocznych planów finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

  9. gospodarowanie mieniem żłobka,

  10. realizacja zadań określonych w statucie żłobka,

  11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy: kierownicze urzędnicze.

  2. Wymiar czasu pracy: niepełny etat (1/8 etatu; 5 godzin tygodniowo).

  3. Nawiązanie stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  4. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  5. Planowany termin zatrudnienia: od 15 lipca 2024 r.

  6. Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Wólce, gm. Skępe, Wólka 133B, 87-630 Skępe

  7. Wynagrodzenie: miesięczne płatne z dołu.

  8. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

  9. Praca przy monitorze ekranowym.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej oraz informacje o stażu pracy.

  2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.

  3. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony BIP Urzędu Miasta i Gmin w Skępem).

  4. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 2. świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia,

 3. innych dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności
  i uprawnienia (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

  1. Podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia, tj.:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 4. nieposzlakowanej opinii,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

- według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia,

 1. o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

 2. o daniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 3. o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy kandydata nie dotyczy ograniczenie ani zawieszenie władzy rodzicielskiej,

 4. że wypełniania obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 104),

- według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia,

 1. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie
  i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w ramach postepowania konkursowego,

- według wzoru określonego w załączniku nr 4 do ogłoszenia,

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- według wzoru określonego w załączniku nr 5 do ogłoszenia,

 1. oświadczenie informujące o posiadaniu przez kandydata stopnia niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)

- według wzoru określonego w załączniku nr 6 do ogłoszenia,

 1. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Żłobka w Wólce.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem. Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie – według wzoru określonego w załączniku nr 7 do ogłoszenia. Brak zgody może skutkować odrzuceniem oferty.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 5 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gminnego Żłobka w Wólce”.
   Termin składania ofert: 09 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta
   i Gminy w Skępem.

  2. Nie przewiduje się składania aplikacji drogą elektroniczną.

  3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

  1. Wszystkie oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny podpis.

  2. Wszystkie kserokopie muszą być opatrzone klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz muszą zawierać datę i własnoręczny podpis.

  3. Kandydaci proszenie są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.

  4. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

  5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe:

    1. Etap: otwarcie i analiza ofert oraz wyłonienie kandydatów spełniających wymagania podstawowe (formalne) określone w ogłoszeniu o konkursie, które następnie zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu
     (o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Przewodniczący Komisji konkursowej powiadamia kandydatów pisemnie bądź telefonicznie;

    2. Etap: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania podstawowe (formalne) oraz ocena autorskiej koncepcji funkcjonowania
     i rozwoju Gminnego Żłobka w Wólce przedstawionej przez kandydata.

  1. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

  2. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.

  3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przysłane po czasie nie będą rozpatrywane. Dokumenty mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji
   o wynikach konkursu ( po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym),
   a dokumenty nieodebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  4. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Magdalena Elwertowska, Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy
   w Skępem, tel. 54 287 85 42; mail: m.elwertowska@skepe.pl

 1. Przed podpisaniem umowy o pracę należy dostarczyć do kadr Urzędu Miasta i Gminy w Skępem zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy (zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3 przedstawienie zaświadczenia jest warunkiem niezbędnym
  do rozpoczęcia pracy).

 2. Ochrona danych osobowych

...…………………………………………………………………………………………

(czytelnie imię i nazwisko)

...………………………………………………………………………………………….

(nabór na stanowisko)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna nr 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 85 21, email: sekretariat@skepe.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

  1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);

 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

  1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym tj. służby BHP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji,
   a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. (ZUS)

               ……………………………….

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Przejdź do początku strony