Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Ferie zimowe 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzieży na ferie 2023 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem, które odbędą się w dniach od 6 do 10 lutego 2023 roku. Dobra zabawa gwarantowana!

Cały harmonogram zajęć zawarty jest na plakacie poniżej:

Ważny komunikat dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku z pojawieniem się po raz kolejny w przestrzeni publicznej informacji, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub działający na jego rzecz przedstawiciele prowadzą czynności kontrolne, sprawdzające lub weryfikujące, informuję, że pracownicy bądź przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skępe nie dokonują niezapowiedzianych wizyt na prywatnych posesjach. W przypadku realizacji takich działań o ich terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą urzędową w formie pisemnej.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Dzień Babci i Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

z okazji Waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze,  dobrego zdrowia, pogody ducha i radości.

Niech miłość, którą obdarzają Was najbliżsi, napełnia młodzieńczą energią, oraz uśmiechem.

Nie zapominajcie, jak ważni jesteście dla społeczeństwa.

Wasza mądrość i doświadczenie życiowe stanowią cenne drogowskazy dla dzieci i wnuków.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępe                  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

      Janusz Kozłowski                                                                Piotr Wojciechowski

 • Plakat z życzeniami z okazji Dni Babci i Dziadka

Ptasia grypa

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu rozporządzenie Nr 5/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwe grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego.

Załącznik do rozporządzenia znajduje się poniżej.

Bezpłatne badanie mamograficzne w Skępem

Zapraszamy wszystkie mieszkanki miasta i gminy Skępe w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:

1 marca 2023 – środa na Rynku, obok Urzędu Miasta i Gminy.

Zapisz się na mammografię:

- pod numerem: 42 254 64 17

- przez Internet na stronie medica.org.pl

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

 • Plakat zaproszenie na bezpłatne badanie mamograficzne dla...

Zaproszenie szkolenie pn. "Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych - ekoschematy"

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie hybrydowe pn.  „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”, które odbędzie się dn. 18.01.2023 r. o godz. 10:00.

Ekoschematy to:

 • całkowicie nowy, dobrowolny instrument wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych,
 • szansa na uzyskanie wyższego poziomu dopłat bezpośrednich i poprawę warunków gospodarowania,
 • forma opłaty za korzystny wpływ praktyk rolniczych dla środowiska.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/655974398/register

Program szkolenia:

 • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja.

Sprzęt dla OSP

Dnia 16 stycznia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego pozyskanego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, w których uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele ZOM-G ZOSP w Skępem oraz druhowie. W ramach dofinansowania jednostka OSP w Skępem otrzymała sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, który z pewnością zapewni bezpieczeństwo, jak i ochronę strażaków ratowników podczas akcji.

 • Uroczyste przekazanie sprzetu ratowniczo-gaśniczego
 • Grupowe zdjęcie zaproszonych gości wraz widocznym sprzętem...

Ogłoszenie kąpieliska

Skępe, 04 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2023.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

 1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2
  (II piętro, pokój nr 17) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
 2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
 3. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2,
  87-630 Skępe;
 4. elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;
 5. ustnej – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
  Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu
 6. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie
  21 dni – od dnia 04.01.2022 r. do 24.01.2022 r. (włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – http://bip.skepe.pl oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                    Piotr Wojciechowski

Wywieszono dnia: 4 stycznia 2023 r.                  

Zdjęto dnia ……………………………………

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

 

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372  i 1834) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

 Link do PP Skępe        Link do PP Wioska

Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

                   

Link do SP Skępe     Link do SP Wólka    Link do SP Czermno

Przejdź do początku strony